Bron: Die Kerkblad, 2006. 2 bladsye.

En Sy Gebede is Verhoor

biddende hande🔗

Jesus Sing🔗

Ons sing – al is dit dikwels maar onnadenkend – by die Nagmaal: "...want die getroue Heer hoor na MY STEM uit vrye welbehae."

Maar hoor Hy my stem? Daar is baie stemme wat opklink:

  • daar is die skepsel wat sug,

  • die gemeente wat sing,

  • die misdadiger wat vloek,

  • die kind van God wat bid.

Ek wonder of die Here my stem hoor. Ek het al so baie gebid, maar dit lyk of God my nie hoor nie. Ek het gebid om herstel, maar my kwaal vererger. Ek het gebid om troos, maar ek bly bitter bedroef.

Jesus het na die nagmaal ook Psalm 116 gesing. Hierdie Psalm was 'n onderdeel van die Hallel wat die Jode by die paasmaaltyd gesing het. Jesus het sy eie psalms gesing. Hy het ook gesing van God wat sy stem hoor.

Jesus Bid🔗

Nadat Jesus in die paassaal gesing het, het Hy in Getsémané gebid. Jesus se hele lewe op aarde was 'n lewe van gebed. Sy gebed in die tuin van die olywe is vir ons aangrypend en ontroerend (Mattheus 26:36-46; Markus 14:32-42; Lukas 22:39-46).

Jesus staar die dood in die gesig. Hy voel doodsbenoud. Hy is daarom so beangs, want Hy weet dit is nie net 'n liggaamlike dood nie. Dit is die dood as oordeel van God. Jesus deins terug vir die drinkbeker van God se toorn wat Hy moet drink. Hy is benoud, vol droefheid is sy lewe; maar Hy het die Heer gesmeek in al sy nood en gevra of sy Vader hierdie drinkbeker by Hom wil laat verbygaan. Maar dit is die wil van die Vader dat Hy hierdie beker moet drink.

Het God dan Jesus se stem nie gehoor nie? Is Hy nie verhoor nie?

Jesus se Gebedsprofiel🔗

Die skrywer van die brief aan die Hebreërs gee vir ons 'n aangrypende profiel van Jesus se gebede in die algemeen en sy gebed in Getsémané in die besonder (Hebreërs 5:7-8). Jesus se lewe op aarde was 'n lewe van gebed. Wat die skrywer oor Jesus se gebedslewe skrywe, is veral van toepassing op sy gebedsworsteling in die tuin van Getsémané. Ons hoor van trane, smekinge en geroep. Maar dan klink soos 'n juigkreet: "En sy gebede is verhoor". Hy is verhoor uit sy angs (Hebreërs 5:7). Sy stem vanuit die tuin is in die hemel gehoor. Jesus het nie gekry wat Hy gevra het nie, en tog noem die Bybel dit 'n verhoring van sy gebede. Jesus het in sy gebedstryd geleer om Hom gehoorsaam aan die wil van sy Vader te onderwerp (Hebreërs 5:8). Daarin het Hy rus gevind.

Ons Bid🔗

Verhoring is nie alleen daar waar God gee wat gevra word nie. Verhoring is ook daar wanneer ons nie kry wat ons gevra het nie. Verhoring is ook daar wanneer ons geleer het om in God se wil te berus. Soos Jesus verhoor is, wil die Here soms ons ook verhoor. Dit is gebedsverhoring wanneer God op ons gebede:

  • sy wil aan ons bekend maak,

  • ons die pad wys wat ons moet gaan, en

  • ons die krag gee om sy wil te aanvaar om daardie moeilike pad te gaan.

man kyk na die hemel

Die verhoring van ons gebede is nie altyd die vervulling van ons wense nie, maar die verstaan van God se bedoeling met ons lewe en tegelyk ook die krag tot oorgawe aan daardie bedoeling van God. So kan jy bid om genesing – en dit mag gedoen word – terwyl die Here in jou gebedsworsteling aan jou duidelik maak dat Hy 'n ander pad met jou wil gaan.

Paulus beskryf die verhoring op ons gebede so treffend met een woord: VREDE (Filíppense 4:4-7). 'n Vrede in jou swaarkry, in jou beproewing, tydens jou siekte, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede, die berusting, die oorgawe aan die wil van God kom nie sommer dadelik nie. Jesus het drie maal gebid. En dan lees ons: "Hy het 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gebruik" (Mattheus 26:44). Ons mag ons gebed herhaal tot ons Gods se vrede gevind het. Nie herhaal soos die heidene nie. Hulle verbeel hulle dat 'n stortvloed van woorde God wel van plan laat verander (Mattheus 6:7). Calvyn skryf by hierdie teks dat Christus ons juis 'n voorbeeld gee om in ons gebede nie te verflou nie, maar met 'n opregte hart aan te hou tot ons vrede en rus gevind het.

Ons Sing🔗

Ons mag seker wees ons stem raak nie in die ruimte verlore nie. God hoor as ons roep, want Hy is die getroue God. Hy luister uit vrye welbehae. Wie so in geloof en stil vertroue kan bid, die kan ook dieselfde psalm sing wat Jesus gesing het: "God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae."