Bron: De Wekker. 2 bladsye. Vertaal deur Louise Haak.

Gemeenskap aan Sy Lyding

kruis

Nie al die kinders van God hoef aan die kruis te sterf nie. Dit kom meer voor as wat ons besef dat christene in die navolging van Christus ook metterdaad gekruisig word. Hoe swaar moet die lyding vir hierdie medechristene wees!

Gemeenskap🔗

Wie een geword het met Christus, deel in Sy lyding én in Sy verheerliking.

Die mede-lyde is nie altyd so eenvoudig nie en gaan teen ons gevoel in. Dit is nie so maklik as ons vir Jesus moet ly nie. Ons kan oor Hom uitgelag word en selfs sleggesê word. Dit kan by die skool of by ons werk lyding meebring as ons die smaad van Christus moet ondergaan en daarmee die kruis agter Hom moet aandra. Tog moet ons steeds meer rekening daarmee hou dat dit in ons samelewing baie meer sal voorkom, omdat ons al hoe meer in ʼn minderheidsposisie beland. En die verdraagsaamheid sal nie meer word nie! Kom ons kyk na die navolging van Christus in die lig van wat die Bybel ons daaroor leer.

Dit is ʼn groot wonder wanneer jy gemeenskap met Christus mag hê en ook mag ervaar. Dit is ʼn stukkie hemel op aarde. Hoekom sou ons dan verbaas reageer wanneer ons in die navolging van Christus ook deel kry aan sy lyding? Dit gebeur nie sommer so met ons nie. Dit is nie oor ons sondes nie! Dit gaan oor Hom, wat ons so liefgehad het dat Hy Sy lewe vir ons gegee het, selfs tot die kruis toe. Sou ons nie meer verheug moes wees dat ons aan Hom mag behoort en daarom gemeenskap met Sy lyding het nie?

Jesus sê self: Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Hy sê daarby: salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg. Verbly en verheug julle.

Onderwys🔗

Jesus het sy dissipels allerhande dinge geleer. So het Hy Self op ʼn gegewe oomblik die dissipels se voete gewas. Hy het Homself verneder en die gestalte van ʼn slaaf aangeneem. Daarmee het Hy die wat aan Hom behoort gewys dat hulle die minste moet wees.

As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

Hierdie onderrig is nie slegs van toepassing op die dissipels van destyds nie. Ook vandag is daar nie ʼn ander weg om Jesus te volg as om die kruis agter Hom aan te dra nie.

Die christelike lewe is ʼn lewe van selfverloëning, van die minste wil wees, om te dien.

Hoe nader ons aan die Here lewe hoe eenvoudiger is dit. Nie sonder stryd en ook nie sonder gebed nie. Maar dit moet in die gelowige navolging wel in ons lewenshouding eerste kom.

Meer as een keer blyk dat ons hierdie les nie verstaan en hierdie onderrig van die Heiland nog nie tot ʼn gelowige lewe gelei het nie. Ons staan ons self nog in die pad.

Jesus het self die voorbeeld gegee en leer sy dissipels om Hom te volg.

In sy voetspore🔗

Petrus het die onderwys van sy meester beter verstaan. Dit blyk uit wat hy aan gelowiges skryf. Trouens, Jesus het vir hom gesê: as jy later tot bekering kom, versterk dan die broeders. Toe Petrus ‘gesien’ het waarvoor sy Heiland aan die kruis moes ly en sterf, kon hy ook ander in die weg van die navolging van die Here onderrig.

skoolbord

Hy het nie teruggeskel toe Hy uitgeskel is nie. Toe Hy aan die kruis gely het, het Hy nie gedreig nie, maar selfs gebid: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.

Dit is hoe christene moet leef, skryf Petrus. Nie terugslaan as jy moet ly nie. Maar alles aan God oorgee, wat regverdig sal oordeel. En kyk op na die Gekruisigde. Hy het ons sondes aan die kruis ‘gedra’. Laat ons dan Sy voorbeeld navolg.

Deur steeds weer daaraan te dink, juis in moeilike omstandighede waarin jy om Jesus wil moet ly, wat Jesus vir ons gedoen het en wat Hy ons voorgedoen het.

Petrus gebruik ʼn beeld wat ons daarmee help. By die skool skryf jy vir kinders sekere dinge op die swartbord. Dan kan hulle dit voor hulle sien en dring dit beter tot hulle deur, veral as die onderwyser ʼn verduideliking daarby gee.

Dis hoe ons te werk moet gaan, sê Petrus. Nie in ʼn beskouing van die geestelike lewe nie, maar in die beoefening van die gelowige lewe. Om in jou daaglikse lewenspraktyk Jesus sigbaar te maak in jou woorde en in jou dade. Miskien maak dade nog meer indruk as woorde. Want ons kan maklik praat. As dit op dade aankom blyk wat die christelike lewe werklik behels in die navolging van Christus.

Om ʼn leesbare brief van Christus te wees is bes moontlik die kragtigste getuienis.

Ons word geroep om die evangelie van die Gekruisigde, wat aan die kruis gely het tot versoening van ons sondes, te verkondig en ander na Jesus te lei.

Die mees oortuigende is miskien nog wel die voorbeeldig lewe van christene wat geleer het om uit Christus te lewe en voor Hom te lewe.

Dan raak Hy sigbaar in hulle.