2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

God is Liefde

3 kruise

Dit is betreurenswaardig dat die liefde van God onder Christene die onderwerp is van voortdurende debat. Vrae oor of God almal liefhet en almal wil red, word baie uiteenlopend beantwoord. Hierdie vrae is belangrik, want hulle het te doen met uitverkiesing; die ewige liefde van God vir sommiges; en met die groot openbaring van God se liefde – die dood van Christus.

Dit is nie ons doel om hier met Skrifgedeeltes soos Johannes 3:16 en die betekenis van wêreld in daardie vers te handel nie. By iemand wat in ʼn verduideliking van hierdie vers belangstel, beveel ons aan dat hy die pamflet “God So Loved the World...” deur Homer C. Hoeksema,1 of die verduideliking in die bylaag by The Sovereignty of God deur A. Pink 2 lees. Ons wil hier aandui dat die antwoorde op al die vrae oor die liefde van God gevind kan word as ʼn mens verstaan wat die liefde van God is. God se liefde is bowenal sy liefde vir Homself, sy eie heerlikheid en sy eie heiligheid. 1 Johannes 4:16 wys hierop waar daar staan: “God is liefde”. God is die samevatting van alle liefde in Homself as Vader, Seun en Heilige Gees. Hy het ons nie nodig om ʼn God van liefde te wees nie en sy heerlikheid as die God van liefde is ook nie sonder ons onvolkome nie. Van ewigheid tot ewigheid is Hy in die Drie-eenheid liefde in en deur Homself.

Die Skrif definieer hierdie liefde as “die band van die volmaaktheid” (Kol. 3:14). Dit is meer as net sentiment of emosie of gevoel. Dit is die band wat tussen die drie volmaakte persone van die Drie-eenheid bestaan. Omdat God sy eie heerlikheid liefhet (Jes. 42:8; Eseg. 39:25) en omdat sy liefde die band van volmaaktheid is, kan God die mens nie anders as in en deur Jesus Christus liefhê nie. Dit is die rede waarom die uitverkiesing, die ewige liefde van God vir sommige, “in Christus” is (Rom. 8:39). Ons is in Hom alleen volmaak. Dit is ook die rede waarom die woord wêreld in Johannes 3:16 nie na elke mens verwys nie (lees ook Johannes 17:9 en 1 Johannes 4:7-9 en die woord ons in laasvermelde gedeelte). God kan nie diegene wat buite Christus is met die “band van volmaaktheid” (Kol. 3:14) beklee nie.

Verdere bewys dat God ons nie buiten Christus kan liefhê nie kom uit Psalm 5:5: “Want U is nie ʼn God wat behae het in goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie”. ʼn Band van volmaaktheid tussen God en die kwaad is nie moontlik nie. Om die voorwerp van sy liefde te wees, moet diegene wat Hy liefhet in Christus gekies en vrygemaak word.

Die  ander kant hiervan is dat God die kwaad en die bewerkers van ongeregtigheid haat (Ps. 5:6, 7). Dit is ʼn growwe ding om te sê, maar die teendeel is godslastering. Om te sê dat God mense liefhet sonder dat Hy hulle van hulle boosheid en sonde verlos, is om te sê dat die heilige en regverdige God die kwaad liefhet. Wie sal waag om dit te sê?

Laat ons daarom ook nie vergeet dat die vreugde en lus van die gelowiges in hierdie kennis van die liefde van God rus nie, want dit beteken dat God sy volk van al hulle sonde sal verlos en hulle sal vervolmaak. Sy liefde is die band van volmaaktheid. Dit beteken dat Hy hulle in gemeenskap met Hom sal neem en deelgenote maak van die goddelike natuur. Sy liefde sal hulle vervolmaak. “God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom (1 Joh. 4:16). Wat ʼn seën en geluksaligheid is dit nie!

Endnotes🔗

  1. ^ Homer C. Hoeksema, “God So Loved the World... ”. Die pamflet is beskikbaar by die uitgewer, The Evangelism Committee, Protestant Reformed Church, South Park Ave. 16511, South Holland IL 60473.
  2. ^ Bylae III, “The Meaning of the ‘Kosmos’ in Joh. 3:16” in Sovereignty of God deur A. Pink (Baker Book House uitgawe).