Bron: Die Kerkblad, 2005. 2 bladsye.

God Se Liefde Is Meer Werd As Die Aardse Lewe!

oumens hande

Ter wille van kortheid word in hierdie artikel hoofsaaklik verwys na die manlike geslag (hy, hom), maar vanselfsprekend moet dit waar van toepassing met die vroulike (sy, haar) vervang word.

Vir die verswakte bejaarde wie se lewe, soos toe hy 'n baba was, dikwels weer tot 'n bed beperk is, is dit ’n troos om te weet dat daar in die Vaderhuis baie woonplek is. Tog gaan dit vir hom eerder om die Vader as die Vaderhuis.

En in die wete dat die einde van sy aardse lewe naby is, word hy bemoedig deur die wete dat God se troue liefde meer werd is as die aardse lewe (Ps 63:4).

Die siklus van die mens se lewe🔗

As 'n mens besin oor die lewe van die verswakte bejaarde kom jy tot die besef dat daar in die lewe van die mens in verskeie opsigte, maar spesifiek wat sy woonplek betref, 'n opvallende siklus is.

Na geboorte begin 'n mens se lewe grotendeels in 'n klein bedjie met hoë kante ('n kot) om te voorkom dat die baba kan afval. Soos wat 'n mens opgroei word sy woonplek al groter. Die kind kry 'n eie kamer in die ouers se huis. Nadat sy studie voltooi is kry hy 'n eie woonstel of 'n eie huis. Nog later kry hy dalk 'n baie groot huis.

Nadat die kinders selfstandig geword en die huis verlaat het en veral na aftrede, ervaar baie mense dat die huis te groot is en dat die versorging en onderhoud daarvan aan hulle eise stel waaraan hulle met hulle verminderde kragte moeilik kan voldoen. Dan gaan hulle na 'n kleiner huis of woonstel, dikwels in 'n aftreeoord. Indien die gesondheid en liggaamskragte verder afneem word die woonplek nog kleiner: 'n enkele kamer in 'n versorgingseenheid. En daarna word dit soms nog kleiner: 'n bed met hoë kante – 'n kot.

In daardie klein plekkie moet hy dan leef met 'n liggaam wat nie altyd beheer oor sy funksies het nie en met 'n verstand wat nie meer goed kan onthou nie, omtrent soos 'n baba.

So eindig die mens onder andere wat leefruimte betref byna weer waar hy begin het.

In die Vaderhuis: baie woonplek🔗

In die lig hiervan is dit verstaanbaar dat verswakte bejaardes dikwels vasgryp aan die woorde van Jesus in Johannes 14:2, 3: "In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem sodat julle ook kan wees waar Ek is." Vanuit sy klein, ingeperkte plekkie kan hy in die geloof met hoop en verwagting uitsien na die ruim plek in die Vaderhuis met sy baie woonplek.

huisplan

Die Vader van die Vaderhuis🔗

En tog gaan dit vir die kind van God wat ’n verswakte bejaarde geword het om veel meer as net die baie woonplek in die huis van die Vader. Dit gaan nie maar net om die Vaderhuis nie, maar om die Vader van die Vaderhuis; dit gaan om Jesus Christus; dit gaan om God drie-enig. Daarom is dit ook aangrypend dat Christus in die aangehaalde woorde sê: "...sodat julle ook kan wees waar Ek is."

Daarom gaan dit veral vir die kind van God wat oud en swak geword het: om by die Here te wees. Dit is tog wat Paulus in gedagte gehad het toe hy geskryf het: "Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste" (Fil 1:23).

God se liefde: meer werd as die lewe🔗

Dit is juis hierdie perspektief op God wat vir die verswakte bejaarde van besondere betekenis is. Maar dan moet 'n mens dit sien in die lig daarvan dat Dawid aan die Here sê: "U troue liefde is meer werd as die lewe" (Ps 63:4).

Dat God se troue liefde meer werd is as die aardse lewe is 'n saak wat onder die huidige omstandig­hede opnuut beklemtoon moet word. Tans word daar immers geweldige nadruk gelê op die waarde van die mens se lewe, veral in die lig van die bedreiging daarvan deur vigs en hongersnood in baie lande. Dit kan daartoe lei dat die aardse lewe oorgewaardeer word asof daar niks is wat 'n hoër waarde het as die lewe nie. Die lewe self kan op dié wyse die hoogste norm word. Die mens moet dan lewe ter wille van die lewe – 'n siening wat sterk by die bekende Albert Schweitzer na vore gekom het.

Maar as dit die geval is, wat sê 'n mens aan iemand wat oud en verswak is, pyn verduur en reeds die dood in die oë staar? Wat sê jy dan aan iemand vir wie rykdom, eer en status, wat die aardse lewe bied, niks meer beteken nie? Sê jy dat die lewe sinloos is?

Daarteenoor is dit aangrypend vir iemand wat besef dat hy aan die einde van sy aardse lewe gekom het om te weet dat daar iets is wat meer werd is as die lewe, en dit is die troue liefde van God.

Die troos van God se liefde🔗

Hierdie troue liefde van God is ook die diepste oorsaak van ons lewe. In sy liefde het Hy aan ons die lewe gegee as 'n kosbare gawe. Selfs die sonde kon God se liefde vir sy kinders nie tot 'n einde bring nie. Na die sondeval openbaar God aan ons hoe groot sy liefde vir ons is as Hy dan sy Seun gee om in ons plek te sterwe vir ons sonde sodat ons die ewige lewe kan verkry (Joh 3:16). In sy troue liefde gee God dus baie meer aan ons as die tydelike, aardse lewe: Hy gee aan ons die ewige lewe.

Dit is opvallend hoe verswakte bejaardes, selfs al verduur hulle baie pyn en al weet hulle dat hulle dood naby is, innerlik rustig en kalm word as hulle (opnuut) besef dat God se liefde meer werd is as die lewe. En eintlik is dit te verstane, want dan hou hulle nie meer vas aan sekere gawes van God vir die aardse lewe nie, maar aan God self. Dan weet hulle ook dat niks en niemand – selfs die dood – hulle van God se liefde in Christus Jesus kan skei nie (Rom 8:38, 39) – daardie liefde wat meer werd is as die aardse lewe. So gee God se troue liefde ook aan die verswakte bejaarde 'n geloofsoptimis­me en 'n geloofsblydskap wat vir die ongelowige onbekend en selfs onverstaanbaar is.

ou man

Die beste lê nog voor🔗

Dit word vertel van 'n bejaarde vrou wat vanweë haar min liggaamskragte met moeite in 'n bus geklim het. Toe die busbestuurder dit sien, sê hy aan haar: "Mevrou, dit is duidelik dat jy jou beste dae gehad het." Onverwags kom daar op die geplooide gesig 'n pragtige glimlag en sy sê: "Nee, meneer, jy maak 'n fout. My beste dae lê nog voor." Alleen iemand wat deur die geloof weet dat God se troue liefde meer werd is as die lewe, kan dit sê.