Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Hoe word Ek met die Heilige Gees Vervul? (Die Gees in my Lewe 6)

hande en kruis

Die Bybel eis nooit: word gedoop met die Heilige Gees of word verseël met die Heilige Gees nie. Maar aan gelowiges, wedergeborenes, hulle wat met die Heilige Gees gedoop en met die Gees verseël is, kom die oproep: word met die Gees vervul (Ef. 5:18). Ons kan dit so stel: op grond van wat God reeds aan ons gedoen het, die doop met die Heilige Gees, kom God met die dringende oproep om met die Gees vervul te word.

Die vervulling met die Heilige Gees is nie 'n saak wat een keer moet geskied en dan is dit vir altyd klaar nie. Paulus skrywe vir die Efesiërs: word voortdurend vervul met die Heilige Gees. Ons sien dit duidelik by die apostel Petrus. Hy was reeds vervul met die Heilige Gees op die dag van Pinkster, maar in Hand. 4:8 word hy weer met die Gees vervul. En die gelowiges wat saam met Petrus op Pinkster die vervulling met die Heilige Gees ontvang het, word in Hand. 4:31 opnuut met die Heilige Gees vervul. Die Efesiërs het reeds die Heilige Gees ontvang soos ons kan lees in Ef. 1:13. Hulle is met die Heilige Gees verseël. Op grond daarvan kan Paulus vir hulle skrywe: julle moet voortdurend vol word van die Heilige Gees.

'n Nuwe Mens🔗

Wat beteken dit om vervul te word met die Heilige Gees? Om vervul te word met die Gees beteken nie 'n buitengewone, unieke ervaring of tweede seën wat die gelowige nog na sy bekering moet soek nie. Maar dit beteken dat die gelowige vol moet word van die Gees sodat die Gees wat in hom woon, sy lewe ook heeltemal sal vul en die Gees waarlik in sy lewe sal regeer, sodat hy al meer 'n nuwe mens sal word wat die beeld van Jesus Christus vertoon.

Die begrip "vervul" wat Paulus hier gebruik, is 'n begrip met 'n hele paar betekenisnuanses, maar "vervul word" het hier die betekenis van "beheers word". Ons sal dit verstaan wanneer ons in gedagte hou dat die Heilige Gees 'n Persoon is.

Hoe kan ons egter vervul word met 'n persoon? Die volheid van die Gees in ons lewe beteken dus dat die Heilige Gees geheel besit van ons neem, dat ons geheel en al deur Hom beheers word, geheel deur Hom in beslag geneem word. Soos ons reeds vroeër gesien het, beteken die woordjie 'in' in formules soos hierdie 'onder'. Vervul wees met die Heilige Gees beteken om geheel onder die gesag van die Heilige Gees te staan, om geheel deur Hom beheers en gelei te word.

Die vervulling met die Heilige Gees bring ons op die terrein van die heiligmaking. In 2 Tess. 2:13 skrywe Paulus oor die 'heiliging deur die Gees'. Letterlik skrywe hy: die Gees wat julle vir Hom afgesonder het. In die Nuwe Testament is die heiliging van die lewe vir elke gelowige sowel 'n gawe as 'n opgawe. Die Heilige Gees is die Gees van die Here Jesus Christus. Hy is die beheersende mag in die gemeente. Om met die Gees vervul te wees is dus niks anders as om aan die gesag en invloed van Jesus Christus onderworpe te wees nie.

Wanneer ons vra hoe die vervulling met die Heilige Gees in ons lewe plaasvind dan antwoord die Bybel: deur geloof en gebed. Die geweldige gebeurtenis van Pinkster waar die gelowiges met die Heilige Gees vervul word is omring deur gebede (Hand. 1:14). Die hernude vervulling met die Heilige Gees in Hand. 4:31 is vrug van 'n innige gebed. Maar ewe-eens geskied die vervulling met die Heilige Gees deur geloof soos ons kan lees in Gal. 3:2 en Ef. 1:13.

bid🔗

Vernuwing en Toerusting🔗

Wat is God se doel met die vervulling met die Heilige Gees? God wil ons so graag met sy Gees vervul, sodat ons volledig toegerus sal wees vir die arbeid waartoe Hy ons roep in sy Koninkryk. Die Heilige Gees doen mos twee dinge: Hy vernuwe en Hy rus toe. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig om 'n nuwe lewe te leef en om ons roeping te vervul. Ons het ook die krag van die Gees nodig in die stryd teen die sonde en om 'n lewe van oorwinning in die naam van Jesus te lewe. Wie gelowig hom buig onder die heerskappy van die Gees, wie met die Heilige Gees vervul is, ontvang die krag van die Gees om in die Gees te lewe en te arbei. Die vervulling met die Heilige Gees is by Paulus gerig op die praktyk van die diens in die gemeente en op die praktyk van die diens van die gemeente in die wêreld. Deur die vervulling met die Heilige Gees kry die Gees steeds meer seggenskap oor ons daaglikse lewe. Die Gees gaan dan beheer uitoefen oor ons huwelik, die verhouding van man en vrou (Ef. 5:22 e.v.), oor die verhouding van ouers en kinders (Ef. 6:1 e.v.) en oor maatskaplike verhoudinge (Ef. 6:5 e.v.).

Kan ons die vervulling met die Heilige Gees ook ervaar? Alteseker. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n ervaarde werklikheid. 'n Besondere kenmerk van die vervulling met die Heilige Gees is die blydskap. Die volle heerskappy van die Heilige Gees in ons lewe bewerk 'n groot blydskap. Die vervulling met die Heilige Gees laat ons 'n innerlike vreugde ondervind. So lees ons in Hand. 13:52 dat die dissipels in Ikonium vervul is "met blydskap en met die Heilige Gees". 'n Tweede kenmerk van die vervulling met die Heilige Gees is die vrymoedigheid. Dit was die mees opmerklike verandering wat die Heilige Gees op Pinkster by die dissipels teweeg gebring het. Die dissipels wat met die Heilige Gees vervul was, het met vrymoedigheid gespreek (Hand. 4:13, 29, 31).