1 bladsye.

Mattheus 11:20 - Die Kragte van Jesus

Toe het Jesus die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyt omdat hulle hul nie bekeer het nie.

Matteus 11:20

boom en lug

Natuurlik staan ons nog steeds verbaas oor die wonders wat Jesus gedoen het. Maar, in alle eerlikheid, as jy al hierdie wonderwerke al so dikwels oor en oor gehoor en gelees het soos ons, hoe dat Hy mense gesond gemaak het, duiwels uitgedryf het, ens., word dit dan nie ook maar gewoon alledaags nie?

Jesus het dit alles gedoen. Maar, was en is dit wel so gewoon? Ons lees in die evangelies van Sy kragte. Matteus skryf by voorbeeld in hoofstuk 11 vers 20 ev. oor die meeste ‘kragte’ wat deur Jesus verrig is.

“Kragte” kan natuurlik ook weergegee word met “wonders”. Maar sou die woord ‘krag’ maar net per toeval daar staan? Daar moes iets heel besonders van Jesus af uitgegaan het. Krag, soos in die geskiedenis van die vrou, toe Jesus op pad was na die huis van Jaïrus. Jesus het ‘kragte’ verrig. Dit wil sê dat wat Hy gedoen het ’n openbaring was van die koninkryk van God. Goddelike kragte is ontketen. Jesus dien Hom aan as die sterke, wat die satan bind, wat verlos, bevry en genees.

Jesus laat ons sien dat, toe Hy op aarde was, daar ware goddelike kragte uit die hemel ontketen is. Dinge word omgekeer. Daar word inbreuk gemaak en bresse geslaan in die verloop van die sondige gang van dinge. Oral waar Jesus gaan, is die kragveld van die hemelse, die goddelike, van die koninkryk van God. Dit is goed om dit alles deeglik op jou te laat inwerk: watter ongelooflike kragte het daar losgekom deur Christus!

Wat was die doel van dit alles, daardie ontketening van al die goddelike krag? Jesus het daarmee ten doel dat mense Hom sal vertrou en in Hom sal glo, aangesien sy krag daarop gerig was om van dooie mense lewende mense te maak. En dit is nie maar net sommer ’n grootse inspanning nie, maar ’n Goddelike inspannende werk, tot vandag toe. ’n Inspanning soos dié van God by die skepping, en soos van die opstanding uit die dood.

Ons kan miskien heimwee hê na daardie tyd toe Jesus op aarde was. Stel jou voor dat jy dit alles self meegemaak het? Ons dink altyd dat ons dan verseker ’n groot en sterk geloof sou gehad het...

Ons moet tog asseblief nie vergeet nie, dat ons geloof die duidelikste bewys daarvan is, dat daar nog steeds gepraat kan en moet word van die kragte van die koninkryk van die hemel. As jy werklik en van harte glo dat Jesus die Christus is, dan het dit in jou lewe gebeur en gebeur dit nog elke dag: jy staan in die kragveld van die Here self.

Is dit nie ongelooflik nie!? En tog ís dit so! Ook in jou lewe is dinge totaal omgekeer, omdat jou geloof in Christus die duidelikste bewys daarvan is dat God die lewe vir jou gee. Dat Hy met jou van die dood na die lewe gaan. En dat dít sigbaar is, aangesien jy in Sy krag deel.

Lewe dan so, dat Sy krag in jou lewe gesien en gehoor word!