Bron: Die Kerkblad, 1986. 3 bladsye.

'n Diakonie Darem Al in Tweede Rat

ratte

Enige aktiewe, betrokke, lojale lid­maat vind dit nie maklik om na 30-40 jaar in een gemeente na 'n ander te verhuis en volledig in te pas nie. Tog is dit moontlik dat net 'n klein handeling van 'n lidmaat die inskakeling so pragtig kan maak dat die nuwe lidmaat hart en siel met sy nuwe gemeente saamleef.

Kom ek vertel die verhaal: die diakonie het 'n werksgroep vir nuwe intrekkers. Dit bestaan uit so 3 of 4 diakens en 'n paar lidmate wat nuwe intrekkers dadelik besoek en verwelkom. Toe een van die diakens dringend vir 'n tyd uitstedig moes wees, het hy sy vrou gevra om die nuwe intrekkers te bel en welkom te heet. En vir die nuwe en pragtig-volwasse gelowiges was dit 'n onver­geetlike ervaring dat 'n vrou uit die gemeente hulle verwelkom het. Die dominee, ouderling en diaken het hulle wel verwag sou kom inloer, maar dat 'n vrou hulle onverwags verwelkom het, was 'n bewys dat Christus se liefde na hulle deurgegee word.

Die Diaken moet Lidmate Lei om Liefde te Beoefen🔗

God het ons eerste lief en sy liefde maak liefde in ons wakker (1 Johannes 4:19). Die Heilige Gees stort liefde in ons uit (Romeine 5:5). Ons is God se beeld, sy spieël, wat die strale van God se sonnige liefde na ander weer­kaats.

Die diaken moet ons lidmate toerus om daadwerklike onderlinge liefde te beoefen. Die resultaat van deeglike en diepgaande studie oor hierdie diens is in 'n paar kort en pragtige sinne in die formulier van die diakens saamgevat:

As diaken word u geroep om sorg te dra dat die gemeente sy eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde be­oefen.

Die feit dat Christus daar­voor gesorg het dat daar 'n diens van die diaken is, moet ons altyd bly maak.

Die Diaken moet die Lidmate op Drie Maniere Toerus🔗

  • Deur sy voorbeeld. Hy lei die ge­meente deur self liefdesdiens aan ander lidmate te bewys en ander lidmate saam te neem, sodat hulle kan sien en ervaar hoe liefdesdiens gedoen moet word.

  • Deur huisbesoek. Tydens so 'n besoek moet die diaken op twee dinge konsentreer: wees wakker om te sien wie moontlik uit die gemeen­skap van die gelowiges kan uitval; kyk na lidmate se talente en moedig hulle aan om hierdie talente tot voordeel van ander te gebruik.

  • Deur diensorganisering. Diakens organiseer geleenthede vir lidmate om liefdesdiens te bewys, soos om­sien na bejaardes, jeugdiges, wedu­wees, ander eensames.

Hoe Begin die Diakens?🔗

Met behulp van 'n huisbesoekbrief besoek die diaken elke lidmaat om vanuit die resultaat van die studie lidmate se verkeerde siening van die diaken reg te stel. Baie mense sien die diaken nie anders as 'n kollektant nie. Verder is hy die man wat alleen na die armes moet om­sien en dit is sy hele werkterrein!

huisbesoek

Die diaken moet (soos die ouder­ling en predikant) die hele gemeente bedien. Hulle moet elke gemeentelid leer en lei om konkreet met ander saam te leef, geloofsgemeenskap te hê, in mekaar belang te stel, in mekaar se las en vreugde te deel. Die diakens moet veral 'n oog hê om mense in allerlei nood raak te sien en moet sorg dat nie 'n enkele lid­maat uitval uit die warm gemeen­skap van die kerk nie. Die groot probleem van ons tyd is tans nie soseer armoede nie maar eensaamheid.

Diakens en Lidmate in Werksgroepe🔗

Die diakens besoek elke lidmaat van tyd tot tyd. Daarnaas moet die diaken die sterk punte in die ge­meenskap van die gelowiges ont­wikkel. Dit word op veral twee maniere gedoen.

  • Werksgroep vir Gemeente-Byeen­komste

    Deur die gemeente op informele wyse aan mekaar bloot te stel ont­wikkel verhoudinge, vriendskappe en raak mense by mekaar se lewens betrokke. Die diakens reël dit op 'n verskeidenheid maniere, soos wyk- ­of gemeente-etes, gesellighede rond­om katkisasie-uitstappies, gemeen­te-kampe, funksies.

  • Wyksbesoeke

    Die gemeente-by­eenkomste kan verskraal deur net bloot sosiale geleenthede te bly. Daarom word wyksbesoeke gereël waar lidmate van twee of drie wyke saamkom en dan intensief op onder­linge meelewing konsentreer. Om te verhoed dat daar net 'n lesing gehou word oor die onderwerp of 'n klom­pie voorskrifte gegee word hoe om mee te leef, word lidmate in kleiner groepe aan mekaar blootgestel. Uit hierdie gesprekke beleef lidmate mekaar se talente en behoeftes en groei die besef van die betekenis van geloofsgemeenskap. Pragtige prak­tiese wenke kom na hierdie groepsgesprekke na vore. Veral Bybelstu­diegroepe groei nader aan mekaar en bied aan mekaar waardevolle ondersteuning.

Werksgroepe vir Spesifieke Behoeftes🔗

Nuwe Intrekkers🔗

Hierdie werks­groep besoek die nuwe lidmate sodra die gemeente van hulle bewus is en stel die gemeente bekend deur sy werksprogram, sy adreslys, 'n lys van almal wat in die wyk woon. Hierdie eerste besoek word vir vyf of ses maande deur besoeke van ander lidmate opgevolg en die nuwe intrekkers word na sommige van hulle se huise oorgenooi.

Senior Lidmate🔗

Die senior lid­mate kom verskeie kere per jaar saam met hulle werksgroep byme­kaar en elke seniorlidmaat het een of meer persone wat op gereelde basis kontak hou.

Weduwees, Wewenaars🔗

Hierdie werksgroep begelei die persoon wie se huweliksmaat oorlede is van die afsterwe tot meer as 'n jaar en selfs langer daarna.

Eensames Deur Ander Oorsake🔗

'n Ander werksgroep help eensames wat moeilik by die gemeente in­skakel — soos die waarvan 'n eg­skeiding, die klad van 'n openbare sonde of omdat een van die egpaar Engels- of Duitssprekend is — om weer hulleself te vind en om geleidelik vertroue te skep om die liefde binne die gemeenskap van die ge­lowiges te gaan beleef. Hier word ook baie gedoen vir sogenaamde enkelouers wat hulle kinders alleen moet opvoed.

Jeugdige Lidmate🔗

Soveel lidmate beland na belydenis en voor hulle huwelik (eerste baba?) in 'n kerk­like woestyn — en vra in "gesins­gemeentes" na spesiale aandag. Hulle val maklik uit die geloofsge­meenskap en 'n JV kan nie met hier­die kerklike verantwoordelikheid opgesaal word nie. Die diakens reël vir werkende jongmense asook die studerende jeug eiesoortige geleent­hede vir geloofsgemeenskap en sien toe dat skoolgaande jongmense ook hiervoor 'n aanvoeling ontwikkel.

Siekes🔗

Langdurige en ingrypen­de siektes laat lidmate hulle van die aktiewe gemeentelewe onttrek. Die werksgroep sien nie net na die sie­kes om nie, maar ook na hulle huwe­liksmaats en kinders.

sieke🔗

Lidmate in Finansiële Nood🔗

Ook hulle kry aandag deur versorging en hulp met beplanning van finansiële bestuur.

Die Paul Kruger-Kinderhuis🔗

Die diakens wil die gemeente bewus maak van die nood buite sy grense en daarom word elke kind in die Kinderhuis aan 'n gesin toegesê wat bo en behalwe vier Sondae per jaar die kind op ander tye (soms vakan­sies) ontvang en in die warmte van die gesinslewe laat deel.

En Tog Nog net in Tweede Rat🔗

Die diakens het met vreugde die verantwoordelikheid aanvaar om lidmate op te voed om onderlinge liefde te beoefen.

'n Wegspring is gemaak, hierdie kragtige gawe (die liefde) van God aan die gemeente is soos 'n motor wat beweeg. Die motor is nog nie naastenby in hoogste versnelling nie. Mag die Here Jesus, as Koning van die kerk, die nodige energie gee om hierdie met meer dryfkrag te doen.