Bron: Nader Bekeken. 5 bladsye.

'n Smaaklike Vrug

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.

Galasiërs 5:22

By die vrug van die Gees proe ons Christus!🔗

An apple a day keeps the doctor away’ sê die Engelse spreekwoord. Dit is woorde waarmee die meeste van ons bekend is. Dit sê ook iets oor die eet van vrugte. Of dit nou ʼn appel of iets anders is, om vrugte te eet is gesond en daar is iets vir elke smaak, van lekker vars tot baie soet. Daar is so baie soorte beskikbaar. En dis gesond om daarvan te smul, want dit bevat vitamines.

In Galasiërs 5:22 gaan dit ook oor ʼn vrug – ʼn baie besondere vrug. Dit groei ook aan ʼn baie besondere vrugteboom. Dit is die mooiste en heerlikste vrug op die hele wêreld: die vrug van die Gees. Kom ons bekyk hierdie vrug ʼn bietjie nader.

Van gawes na vrug🔗

Ons het in die jongste tyd heelwat blootstelling gehad aan die gawes van die Gees. Veral dan aan daardie gawes wat maklik aandag trek. Dink maar aan die gawe om in tale te kan spreek, die gawe van genesing, of die gawe van profesie. Ons hoor nie so dikwels van gawes wat minder aandag trek nie. Dink hier maar aan onderrig gee, om te vermaan of om te dien. Maar al hierdie gawes is iets heel anders as die vrug van die Gees. Gawes verskil van persoon tot persoon. Die een het dalk hierdie gawe, ʼn ander daardie. Die een het dalk ʼn simpatieke oor, die ander ʼn helpende hand. Nog een kom weer met ʼn gepaste woord op die regte tyd. Gawes kan dus geweldig verskil. Maar met die vrug van die Gees is dit anders. ʼn Mens lees in die Bybel oor een en dieselfde vrug by almal. Dit groei by elkeen in wie die Gees woon en werk. By almal wat glo, bemerk ons een en dieselfde vrug.

PICTURE

  Dit is die
  MOOISTE
       en
   HEERLIKSTE
vrug op die hele wêreld:
die VRUG VAN DIE GEES.

Wanneer ons die vrug met die gawes vergelyk, is dit duidelik dat die vrug die gawes ver oortref. Die vrug is mooier as enige gawe. So lees ons dit by Paulus in sy eerste brief aan die gemeente in Korinte. Daar wy hy ʼn paar hoofstukke (12 t/m 14) aan gawes. Maar binne hierdie hoofstukke oor gawes skryf hy:

Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ‘n nog uitnemender weg.

1 Korintiërs 12:31

En dan volg die bekende hoofstuk oor die liefde. Dit is die pad wat ons na die hoogtes neem.

En wat word eerste genoem by die vrug? Liefde! Liefde is belangriker as enige gawe. Dit let ons op wanneer Paulus oor die liefde skryf. ʼn Mens kan oor die mees voortreflike gawes beskik, maar as jy nie liefde het nie, beteken dit niks. Selfs al sou jy die taal van engele spreek, sal dit soos dooie metaal weerklink as jy nie liefde het nie (1 Korintiërs 13:1). Die vrug is meer as enige gawe. Dit is dus nou die tyd om hierdie vrug verder te bestudeer en te bewonder.

Waarom die woord vrug en nie werk nie?🔗

hristus is

die wingerdstok.

Die vrugte groei aan die lote

wat aan

Hom geheg is.

Die Gees neem dit uit Christus

en plaas dit

in ons.

Hy laat die

vrug groei,

deur jou

met Christus

te verbind,

en jou op Hom

te laat vertrou.

C

Rounded Rectangle: Christus is<br />
die wingerdstok.<br />
Die vrugte groei aan die lote<br />
wat aan<br />
Hom geheg is.<br />
Die Gees neem dit uit Christus<br />
en plaas dit<br />
in ons.<br />
Hy laat die<br />
vrug groei,<br />
deur jou<br />
met Christus<br />
te verbind,<br />
en jou op Hom<br />
te laat vertrou.<br />
Kom ons bekyk eers die woord vrug. Dit is eintlik nogal leersaam. Miskien staan daar in jou tuin een of ander vrugteboom: ʼn appelboom, peerboom, of pruimboom. Jy hoop dan dat hierdie somer weer heerlike vrugte daaraan sal groei. Maar wat kan jy eintlik bydra tot die groei van vrugte? Sekerlik, jy kan die boom bemes, dit ook snoei en dit natlei as dit nie voldoende reën nie. Jy kan allerlei dinge doen wat ook selfs nodig is. Maar om vrugte te laat groei, is nie binne jou vermoë nie! Nie die begin van die proses nie, en ook nie die verdere ontwikkeling nie. As vrugte begin groei, kan jy dit nog bespuit teen peste. Jy kan hulle beskerm, sodat dit mooi groei en nie beskadig word nie. Maar dit is alles werk van buite af. Jy kan nie die proses self aan die gang sit nie. Ook nie die groei verder beïnvloed nie. Dit kom alles, honderd persent, van God, en dus van die Gees (Psalm 104:30).

Die hele begrip vrug gee my dus ʼn heerlike bevrydende gevoel. Jy het nie nodig om self iets te doen nie. Dit is nie afhanklik van jou prestasie nie. Die hart van ons Christelike geloof is immers: Dit kom van God af! God doen dit alles! Dit sien ons wanneer ons die werk van Christus bekyk. Hy het alles vir ons gedoen; selfs sonder enige insette van ons kant. Maar ons sien dit ook wanneer ons die werk van die Gees bekyk. Ook Hy doen alles vir ons, maar dan binne in ons. Dink maar aan wat die Gees doen in jou hart, met jou wil en verstand en jou gevoelens; hoe Hy alles hernu en verander.

Ek weet dat ons in die Bybel ook ander woorde en begrippe as ‘vrug’ aantref. ʼn Mens lees ook van goeie werke of dade (Efesiërs 2:10). Maar ‘dade’ is ʼn totaal ander begrip. Dit is ʼn woord wat ʼn mens wil laat werk. Jy moet aan die gang kom en jou moue oprol. Dit is ook ʼn ander aspek: werk of meewerk met God.

In die ou vertaling sien ons hoe hierdie woorde albei voorkom in Galasiërs 5. In vers 19 gaan dit oor die ou mens en lees ons oor die werke van die vlees. Dan volg daar ʼn hele lys van lelike sondes: owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid ... vyandskap, twis, jaloersheid ... ens. Dit is ons eie werke, waarmee ons nog steeds te kampe het.

Teenoor hierdie werke van die vlees staan nou die vrug van die Gees! Vir hierdie vrug sorg God en die Gees laat dit groei.

Die gesindheid van Christus groei in ons

Hoe groei hierdie vrug? In Johannes 15 beskryf die Here Jesus hoe dit werk wanneer Hy vertel oor die wingerdstok, lote en vrugte. Christus is die wingerdstok. Die vrugte groei aan die lote wat aan Hom geheg is. Die Gees neem dit uit Christus en plaas dit in ons. Hy laat die vrug groei, deur jou met Christus te verbind, en jou op Hom te laat vertrou. Jy glo nou in Hom, in wie Hy is en wat Hy in jou doen en hoe Hy dit doen. Deur jou geloof begin Christus binne-in jou leef. Dink aan die sap wat uit die wingerdstok na die lote vloei. Dit het dan ʼn resultaat: ʼn vrug begin groei.

Watter vrug? Oor hierdie vrug sien ons hierbo nege woorde: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is opvallend dat dit alles woorde is wat te make het met die innerlike, jou gesindheid. Dit is nie tasbare dinge wat jy moet doen of dade wat jy moet verrig nie. Dit is alles woorde wat wys op ʼn nuwe gesindheid.

liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing

Die gesindheid wat in Christus is, begin in jou groei. Die eerste drie woorde is: liefde, blydskap en vrede. Wanneer ons Johannes 15 lees, tref jy hulle die een na die ander aan.

Wat liefde betref (Johannes 15:9): ‘Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde van my.’ het Jesus gesê. Liefde kom van Hom af en van die Vader. Want God is liefde.

Wat blydskap betref (Johannes 15:11): ‘Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.’ Blydskap kom van Christus af en van die Vader. Want God is ʼn God van vreugde.

Wat vrede betref (Johannes 14:27): ‘...my vrede gee Ek aan julle.’ Vrede kom van Christus en God. Hy is die God van vrede.

By elke woord kom ons dus uiteindelik uit by Christus; en so by God. Dieselfde geld ook by die woorde wat die vrug van die Gees verder kenmerk.

< >Geduld. ‘Lankmoedigheid’ volgens die 1933 vertaling. So is God. So het Hy homself bekend gestel aan Moses: ‘barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid.’ God is ʼn Vader met groot geduld.

Vriendelikheid. In 2 Korintiërs 10:1 staan daar: ‘Ek ...bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus ...’ Dit is hoe Christus is en só is God. Daarom sing ons ook van God se vriendelike aangesig.

By elke woord is dit duidelik van welke boom die vrug afkomstig is. Die vrug van die Gees groei slegs aan die boom: Christus. Aan die vrug ken ons die boom. Dit het Christus self verklaar in die bergrede (Matteus 7:15 ev.).

 

Die vrug van die Gees groei slegs aan die boom: ChristusHier het ons te doen met die kern van die werk van die Gees. Hy leer ons om te glo in Christus en om in en deur Hom te leef. Hy hernu ons na Sy ewebeeld. Vanaf Pinkster het dit ʼn werklikheid geword, wêreldwyd. Oral oor die hele aarde begin mense om soos Christus te lyk. Sy beeld word oral sigbaar.

Uit God se perspektief: Hy sien nou wêreldwyd Sy beeld terug by die mensdom! Dit moet vir Hom ʼn fees wees. Eindelik sien Hy nou terug wat deur ons skuld verlore gegaan het. Dit is te danke aan Christus en Sy Gees. Ook vir mense word die beeld van Christus sigbaar. Hulle kan ook nou liefde, blydskap en vrede smaak. Hulle proe die heerlike vrug van die Gees. As hulle reg proe kan hulle Christus werklik geniet.

Liefde eerste

Die genoemde nege woorde laat ons verstaan wat die vrug van die Gees is. Maar liefde staan eerste. Daarvoor is daar ʼn rede. Liefde is die oorsprong van alles wat daarna volg. Waar liefde woon, is daar vreugde. Wanneer twee jongmense wat mekaar liefhet, mekaar ontmoet, sien ʼn mens net gelukkige en blye gesigte. Waar liefde woon is ook vrede. Daar groei eendrag en ooreenstemming. Liefde is die bron van dit alles. Dit is nie toevallig dat al hierdie dinge saamgevat kan word in die liefde nie: Om God en jou naaste lief te hê. Dit is waaruit dit alles ontstaan en groei.

Maar hier spreek ons dan van liefde soos God dit laat blyk deur sy Seun, Jesus. Dis ʼn probleem dat die woord ‘liefde’ vir so baie begrippe gebruik word. Liefdesliedere is daar te veel om op te noem. Daar is liefdesliedjies in baie musiekgenres. Maar waar bring hierdie liedjies jou? Nie by die kruis op Golgota nie; nie by Hom wat sy lewe vir sy volgelinge gegee het en wat vir dié wat Hom gekruisig het, gebid het nie.

Hierdie liefde neem jou na ʼn pad wat jou ver omhoog voer, sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 12:31.

Description: Daisy, Heart, Flowers, Flower Heart, SpringVerder skryf hy dan oor liefde wat nie selfsugtig is nie, maar die belange van ander bevorder. Liefde soek met volle oorgawe die belang van ander en laat nie toe dat hulle skade ly nie. Wanneer in ʼn huwelik die een party die ander in die steek laat, ontbreek die liefde. Wanneer in ʼn gemeente ʼn lidmaat die bande verbreek en êrens anders ʼn heenkome soek, is daar ʼn gebrek aan liefde.

Paulus skryf egter ook oor wrange vrugte! Hier dink ons aan woorde soos vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, afguns. Dit is alles woorde uit Galasiërs 5 waar hy skryf oor die kenmerke van ons ou sondige natuur – óns ou menslike natuur. Met hierdie wrange vrugte het ons steeds te doen.

Maar soos deur ʼn wonderwerk groei daar nou ʼn baie kosbare vrug. Daarvoor sorg God, die hemelse Boer, self. Dit is harde wek, wat Hy verrig deur sy Gees. Hy snoei en snoei weer, want dit laat die vrug beter groei. Hy snoei sodat die vrug meer word (Johannes 15:2). Die Vader sien uit na ʼn groot oes. Jesus het gesê: ‘Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra’ (Johannes 15:8).

Luister na die Gees en bid vir Sy werk in jou

Wat kan ons bydra om te verseker dat ons wel vrug dra? Ons het hierbo op die betekenis van die woord ‘vrug’ ingegaan. Die groei van die vrug is nie van ons afhanklik nie, maar is die werk van die Gees. Ons kan dus slegs een ding bydra: Laat die Here, deur sy Gees, toe om in jou te werk! Hierdie woorde kom in die Heidelbergse Kategismus (Sondag 38) voor en dis hier ten volle van toepassing. Ons moet die Gees benader en hom soek in die plek waar Hy werk. Hierdie woorde bring ons by die kerk, die huis van God, by die verkondiging van Sy woord.

 

Met alles wat die Gees sê,

wil Hy ons na Christus toe bring om só

dit wat Christus laat hoor en sien het,

te laat indring.

Text Box: Met alles wat die Gees sê,<br />
wil Hy ons na Christus toe bring om só<br />
dit wat Christus laat hoor en sien het,<br />
te laat indring.<br />
Wat ons dus kan doen, is: inneem wat Hy vir ons sê. Proe wie God is, hoe die Here Jesus is. Dit is wel wonderlik hoe die Gees te werk gaan, maar dis geen toorkuns nie. Dit gebeur nie sommer met die swaai van ʼn towerstaf nie. Dit is nie hoe die vrug groei nie. As ons elke dag na ʼn vrugteboom kyk, sien ons van dag tot dag geen verskil nie. Maar ons kan wel oor ʼn langer tyd ʼn verskil opmerk. So werk die groeiproses en so groei ook die vrug van die Gees. Ons moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Al luisterend kry ons dan ʼn beter insig oor Christus, sodat Hy ons lewens kan vul.

En dan moet ons nie alleen luister nie, maar ook bid om die Gees – om deur dieselfde Gees as Christus besiel en beïnvloed te word. Hierdie sinsnede uit Sondag 38 hou nie op by eredienste op Sondag nie, maar gaan verder: ek moet elke dag van my lewe die Here deur sy Gees in my laat werk. Ons moet God elke dag opsoek, genoeg aandag daaraan gee en genoeg tyd daarvoor toelaat. Dit bly noodsaaklik om vrug te dra vir God.

Daar is, volgens Johannes 15 dus slegs een ding wat in ons lewe die deurslag gee: om vrug te dra – volop vrug. Sonder vrug is daar geen toekoms nie. Lote sonder vrug word deur God gesnoei. Maar by voldoende vrug kom iets besonders te voorskyn. Dan word God se grootheid sigbaar.

ʼn Mens kan ook die Gees weerstaan. Daarvan het Stefanus gespreek voor die Joodse Raad net voor hy gestenig is: Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle. (Handelinge 7:51).

Ons merk dadelik waar die weerstand is: Julle wil nie luister nie! Om te luister is reeds baie moeilik. Dit moet egter verder gaan as om slegs dit ter harte te neem wat jou pas. Ons moet ons geheel oorgee aan die volle boodskap.

Met alles wat die Gees sê, wil Hy ons na Christus toe bring om so dit wat Christus laat hoor en sien het, te laat indring. Alles van Christus moet by ons ingang vind, deel van ons word. Ons moet dit in ons monde sit en proe. Ons moet dit gedurig in ons gedagtes oorweeg en in ons harte bewaar.

Alleen só groei by ons die mooiste vrug.

C van den Berg

© 2016

www.christelikemedia.org

Hierdie artikel is deur Neels Kornelius vertaal.