Bron: Kerk en Woord, 1994. 4 bladsye.

New Age: Speelgoed so Onskuldig?

speelgoed

New Age is ’n begrip wat steeds meer voorkom in boeke, films, tydskrifte, speelgoed en koerante. Dit gaan gepaard met vae terme soos spiritualiteit, astrologieseverklarings, selfontplooïng, die soeke na die goddelike in jou liggaam en reïnkarnasie.

Bybelstudiekringe vind dit ’n lastige onderwerp, want wat is New Age nou presies? Waar kom dit vandaan? Is dit goed of sleg?

Elise G. van der Stouw het ’n boek daaroor geskryf. “New Age”, uitgegee deur De Vuurbaak. Die boek spreek die jeug aan.

Sy doen dit deur in haar boek sewe seuns te volg wat op heel verskillende wyses in aanraking met die Nuwe Tydsdenke kom. Sy konfronteer jou as leser met die verradelike, soms heel verleidelike valkuile van die Nuwe Tydsdenke.

New Age is nie ’n sekte met ’n vaste adres nie. Dit is ook nie ’n organisasie met ’n struktuur nie. Dit is meer ’n tydsgees. Dit is ’n wyse van dink met wortels in die astrologie en die wetenskap ’n mengsel van Oosterse wyshede, gelowe en Westerse denke.

Heelparty groeperinge pik daarvan op wat hulle te pas kom. Wat almal in gemeen het, is die groeiende aandag vir die hoëre, die spirituele dimensie.

Die New Age het ’n verklaring vir die agteruitgang van die aarde. Hulle glo dat ons vanaf die begin van die jaartelling in die Vistydperk is. Die tydperk staan vir die manlike en Christelike oorheersing.

Dit is die tyd dat die mens verdwaal geraak het van sy diepste oorsprong. Deur die diepgaande invloed van die Christelike norme en waardes op ons kultuur het ons leer dink in teenstellinge en konflikte.

Verandering🔗

In die “Vistydperk” het die wetenskap op ’n hoër niveau gekom, terwyl die geestelike en spirituele op die agtergrond geraak het. Die wêreld ly onder die ou tydsdenke. Die aarde en mensdom stuur op ’n ramp af. Daarom moet daar snel verandering intree, volgens New Agers.

Met verandering bedoel New Agers ’n verandering in die denke, ’n bewuswordingsproses dat daar meer is tussen hemel en aarde.

Die proses het reeds begin met die Flower Power-beweging vanuit Kalifornië. Dit val saam met die Watermantydperk. Volgens dié denkers val dit saam met die tyd in 1962 toe die son, die maan en die vyf planete wat jy met die blote oog kan sien, almal in die teken van die Waterman gestaan het.

Die Watermantyd moet ons volgens New Agers red van die ondergang. Dit is die tydperk waarin harmonie, vroulike intuïsie en sagtheid die wêreld sal regeer. Dan sal die mense die eenheid met God en die natuur beleef. New Age gaan uit van ’n holistiese kyk op die wêreld. Holisme kom van die Grieks “holos” wat “geheel” beteken. Alles word dus as een geheel gesien waarin alles met alles saamhang.

flower power

Oerenergie🔗

Op sigself geneem is dit wel waar dat God alles geskape het, dat dit op verskillende lewensisteme afgestem is. Psalm 8 en 19 getuig daarvan. Maar New Agers wil nie van ’n skepping weet nie. Hoogstens van ’n hoër intelligensie.

Hulle beweer dat die wêreld en die kosmos saam ’n groot dans vorm van goddellike oerenergie. God, natuur en mens vloei as’t ware uit mekaar voort en gaan in mekaar oor.

God het in hierdie denke nie die plek van die Skepper wat alles bestuur nie. Dit sou ’n skeiding tussen God en mens beteken en dit is iets wat die New Age-denkers nou juis so verfoei in die ortodokse Christendom.

In hul oë maak jy as mens deel uit van die goddelike. Dit word wel panteïsme genoem. Dus is alles god. As mens moet jy jou bewus word van die goddelike in jou. Hul hemel is dat jy as individu opgaan in die Andere, die Niks, wat tegelykertyd Alles is.

Wetenskap🔗

New Age kom in waar die mens God as dood verklaar het. Om dit te begryp, moet ons kyk na die Verligte tydperk aan die einde van die agtiende eeu. Wetenskappers en filosowe het alles wat aantoonbaar is op die hande gedra.

Religie was iets vir geestelikes, nie vir ’n mens met kennis nie. Alleen dit wat die wetenskap kan bewys, is waar. Hoe sal jy in God glo as Sy bestaan nie bewys kan word nie?

Die vervuiling van die omgewing is vir die New Age ’n belangrike punt. Die aarde is dan ons moeder! Die godin van die aarde, Aaia, is die ware verlosser. Ander Griekse godinne soos Astarte en Isis maak ook hul verskyning.

Strewe🔗

Maar vir New Age maak dit nie saak watter god jy aanbid nie. Solank dit jou geestelik verruim en op ’n hoër niveau plaas, sodat jy beter vir die aarde kan sorg. ’n Strewe na die volmaaktheid.

Om ’n beter lewe te bekom, moet mens deur verskillende lewens gaan. Reïnkarnasie is dus die uiteinde. In elke lewe moet jy streef om minder foute te begaan totdat jy jouself van jou skuld verlos het.

In New Age neem spiritualisme ’n groot plek in. Jy moet die goddelike in jouself ontdek. So kan jy beter wees vir jouself, jou naaste en die aarde. Kontak met geeste word aangemoedig. Eie intuïsie is jou toetssteen; nie die Woord van God nie.

Christene bid en New Agers mediteer. Die gevaar in meditering is dat jy jou gees leeg maak en jou oopstel vir kosmiese kragte. Daarmee gee jy Satan alle ruimte om jou gees te verbind met dié van hom of sy volgelinge, sodat ’n ander gees in jou kan werk. Dit kan grens aan die okkulte.

Die New Agers streef ook goeie sake na soos om goed te wees vir jou naaste, jouself en die omgewing. Maar hulle plaas dit in die perspektief van die gnostieke denke.

Gnostiek is vir hulle die Bevrydende Insig. Dit is die innerlike kennis van God, die goddelike, die wese van die dinge, buite die openbaring van Gods Woord om. Die wortel van dié denke lê by die boom, waar Adam en Eva verlei word deur die slang.

Boom

Satan doen hom voor as die Engel van die Lig. Alles lyk goed en mooi. In die laaste dae sal daar Christusse verskyn waarmee Satan die werk van die Heilige Gees dwarsboom. Al die positiewe in New Age gebruik hy om mense uiteindelik na die dood te lei.

Kinders🔗

In die New Age-denke staan kinders nog heel dig by die goddelike oorsprong. Hulle is van nature gevoelig vir die hoëre en bo-natuurlike. Hoe eerder jy vertroud raak, hoe eerder is jy voorbereid vir die spiritualiteit.

Kinders word gereed gemaak daarvoor deur rekenaarspeletjies en ’n klomp speelgoed wat die kinders binne lei in die wêreld van magiërs, hekse, kwade en goeie geeste en towenaars. Hul helde dra name soos “masters of the universe”, “skeleton”, “he-man” en “she-ra”.

Kinders raak daaraan gewoond dat daar meer is tussen hemel en aarde. Monsterlike wesens soos trolle en dino’s is nie langer afskrikwekkend, maar moet laat sien dat Goed en Kwaad in wese nie sonder mekaar kan klaar kom nie en mekaar in ewewig hou. So is daar glo al kinders in ons gemeente wat glo dat deur die trol se hare te streel hul geluk sal ondervind!

Daar is selfs “Christelike” skole waar kinders geleer word om deur fantasie‑oefeninge in kontak te tree met hul innerlike geleide gids. Hulle leer dat hulle nie na Jesus gaan met hul probleme nie, maar hul “vriendjie” kan raadpleeg, 'n gees wat hul in die lewe begelei. Die “vriendjie” ontpop dikwels as ’n tiran wat hulle tot boosaardige dinge dwing.

Politiek🔗

New Age wil ook ’n eenheid op politieke en religieuse gebied daarstel. In 1982 verskyn in koerante in New York, Londen, Washington, Parys en in Nederland ’n advertensie wat die plan van New Age duidelik maak.

In die teks staan: “Wat is die plan? Die daarstel van ’n nuwe wêreldregering en ’n nuwe wêreld religie onder die Maitreya!”

Die Maitreya is die New Age-messias, afgelei van ’n Boeddhistiese verlossers­figuur.

Om ’n eenheid op politieke terrein te bewerkstellig moet daar ’n wêreldorde kom. Grense vervaag en vyande word vriende.

Reënboog🔗

Vir aanhangers van die New Age het alle godsdienste fragmente van die waarheid. Hulle sien die Waarheid as ’n reënboog waarin alle godsdienste die verskillende kleure is wat saam Die Lig vorm. Vir hulle is die geloofspakket dan ook ’n soort supermark. Jy neem wat vir jou toepaslik is.

Maar in die supermark van religies lê die Christendom nie in die aanbieding nie. Ook al gebruik New Age baie christelike terme, in hul strewe na ’n wêreldreligie is die ortodokse Christendom die uitgeworpene.

Die groot struikelblok is die geloof van Christene wat Jesus as die enigste Verlosser bely. New Age dink dat daar ook ander weë is om tot die goddelike te kom. Hulle aanvaar dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, maar verwerp dat “niemand tot die Vader kom as deur My” nie.

Daarom is daar ’n stryd teen dié wat Jesus Christus as die enigste Messias bely. Ons kan selfs vervolging te wagte wees hieroor.

Vryheid🔗

Individuele vryheid word ook deur die New Age aanbid. Jy is baas oor jouself en kan besluit oor wat met jou gaan gebeur, byvoorbeeld ’n genadedood kies.

Gesinsbande maak vir hulle ook min saak. Seksuele vryheid en selfs kinderpornografie is toelaatbaar. In die spirituele opvoeding is die kind baas oor homself en kan self bepaal wat hy wil. Solank hy sy Diepste Self daardeur kan vind.

Trolle

Troos🔗

Maar wat is ons troos in dit alles? As kind van God hoef ons nie bang te wees vir Satan nie. Want Christus het reeds die duiwel oorwin. Christus waarsku ons net om in Hom te bly en Sy wil en gebooie te ken en te volg. Wie dit nie doen nie, kan Satan ten prooi val.

Naskrif🔗

Ons moet ook van ander gevare bewus wees waar Satan ons wil aanpak, nie net die New Age nie. Ons weet nie of New Age die laaste antichris is nie. Mense het dit ook gedink van Nero, Hitler en Stalin. In hul opvattinge en werk is hul antichriste. In die New Age merk ons ook ’n duidelike antichristelike tendens. Ons geestelike lewe is al so besmet daarmee. In die media sien mens groeiende belangstelling in die Nuwe Tydsdenke.

Of hierdie beweging nou die mens wil losmaak van die getal 666 is nog te bevraagteken. Ons hoef nie daarvan wakker te lê nie. Christus het ons nie wees agtergelaat nie. Hy het ons noukeurig vertel wat sal gebeur totdat Hy weer terugkom. Aan die knoppe van die vyeboom kan jy sien dat die somer naby is. Dit geld vir ons ook. Nugter en waaksaam wees, en werk aan ’n liefdevolle, hegte band met die Vader.