3 bladsye.

Ons Omgang met die Bybel

Bybel lees🔗

Die Les van Beréa🔗

Wanneer ons gelowig die Bybel erken as die Woord van God en ons met dieselfde heilige eerbied en ontsag die Bybel wil benader soos dit deur Jesus, die apostels, die ou kerk en die Reformatore gedoen is, dan het dit vir ons verskillende konsekwensies.

Die eerste konsekwensie van die erkenning van die absolute gesag van die Heilige Skrif is dat ons die Bybel moet lees.

Wanneer ons die gesag van die Bybel erken dan moet ons persoonlik die Bybel lees en tot ons laat spreek.

Wanneer die Bybel vir ons ’n geslote boek bly en ons nie daagliks die Woord van God lees en ondersoek nie, dan maak ons ons ook skuldig aan die ergste vorm van Skrifkritiek. Immers, dan ag ons die Woord van God tog nie belangrik genoeg om tot ons te laat spreek nie.

In die Bybel is daar die voorbeeld van die mense in Beréa wat elke dag die Skrifte ondersoek het (Hand. 17:11).

Ons moet ook ons kinders leer om elke dag persoonlik ’n gedeelte van God se Woord te lees.

Diegene wat die daaglikse, persoonlike omgang met die Here deur middel van sy Woord beoefen, sal ook met groot seën en vrug die prediking op Sondag beluister. Die prediking wat hy saam met die gehele gemeente beluister, sal hom weer by die Bybel terugbring en hom tot verdere ondersoek van Gods Woord prikkel.

Die Bybel en die Gebed🔗

Erkenning en gelowige aanvaarding van die absolute, goddelike gesag van die Bybel sal maak dat ons die Bybel biddend gaan lees.

Wanneer die Bybel die Woord van God is, dan sal ons met óns gedagtes en oorlegginge die Skrif nie kan verstaan nie.

Wanneer die Bybel die Woord van God is, dan moet God self deur sy Heilige Gees die Skrif vir ons verstaanbaar maak. Daarom kan daar nie ’n lees van die Bybel en ’n bestudering van die Bybel wees sonder gebed nie.

Dit beteken natuurlik nie dat daar altyd ’n formuliergebed aan ons lees en ondersoek van die Bybel vooraf moet gaan nie. Wel beteken dit dat ons die Bybel moet lees as mense wat die geheim van die gebedslewe ken.

Want deur ’n lewe van gebed leer ons om ons gedagtes gevange te laat neem tot die gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

biddende hande

Daar moet in ons lewe ’n voortdurende gebed wees om die Heilige Gees wat ons in die waarheid van die Skrif inlei.

Sonder die Heilige Gees bly die Bybel vir ons ’n geslote boek, selfs al kan ons Gods Woord in Hebreeus of Grieks lees. Daar sal altyd vrae ten opsigte van die uitleg van die Bybel bly. Ons moet egter nooit probeer om probleme in verband met die verstaan van die Bybel sonder die gebed om die verligting en die leiding van die Heilige Gees op te los nie.

Sonder die gebed kan ons aan die verleiding van die nuwere teologie geen weerstand bied nie. Sowel vir die geleerde wat wetenskaplik die Bybel ondersoek as vir die eenvoudige gelowige wat in die Bybel lees, pas dit om voortdurend tot die Here te bid: “Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit U wet” (Ps. 119:18).

Hoogmoed of Ootmoed🔗

Die derde konsekwensie is dat ons die Bybel in ootmoed moet lees. Dit beteken dat ons nie in verband met iets wat ons nie verstaan nie moet sê: “Dit kan nie so wees nie”.

Wanneer ons die Bybel lees, moet ons tog altyd besef dat ons as nietige, sondige mense met ’n beperkte en verduisterde verstand teenoor die Woord van ’n heilige en almagtige God staan.

In Lukas 16:30 vind ons die hoogmoed ten opsigte van die Bybel, wanneer die ryk man teenoor die Bybel (Moses en die Profete, dit is die Ou Testament) sê: “Nee, vader Abraham”. Dit is die nee van die ongeloof in die allesoortreffende waarde van die Woord van God.

In Matthéüs 15:27 vind ons die ootmoed ten opsigte van die spreke van die Here. Die Kananése vrou sê, na aanleiding van die Woord van Christus wat haar veroordeel: “Ja, Here”. Dit is die ja van die geloof in die onwankelbare Woord van God.

Ons lees in Jeremia 36 van koning Jójakim wat in sy paleis gesit en luister het na die voorlesing van ’n rol van die profeet Jeremia. Elke keer as Jehúdi drie of vier kolomme gelees het, het die koning dit met die mes van die skrywer stukkend gesny en in die vuur gegooi totdat die hele rol verteer was (vs. 23). Dit is wat ook vandag gebeur: mense tot wie die Woord van God kom, gaan in daardie Woord sny.

Ons moet tog oppas dat ons nie deur ons hoogmoed, deur ons verstandelike insigte en ons eiewysheid die Woord van God stukkend sny nie, want dit is wat werklik vandag, deur al die vorme van Skrifkritiek, gebeur.

Dit sal beter wees wanneer die Woord van God, wat lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard is, ons gaan sny en deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en ’n beoordelaar is van die oorlegginge en gedagtes van die hart (Heb. 4:12).

Die Wandel in Gods Woord🔗

Die laaste erkenning van die goddelike gesag van die Heilige Skrif is; dat ons die Bybel in gehoorsaamheid moet lees. Dit wil sê dat ons ook soek om te lewe volgens die heilige Woord van God.

Dit is nie voldoende om met ons mond die onfeilbare gesag van die Bybel te aanvaar nie.

huis op rots

Jesus het gesê: “Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen – Ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos ’n man wat ’n huis bou, wat gegrawe en die fondament op die rots gelê het” (Luk. 6:47, 48).

Erkenning van die gesag van die Heilige Skrif beteken ook dat ons ons hele lewe, in woord en daad, na God se onfeilbare Woord rig. Dan kry die Bybel gestalte in ons lewe en word ons ’n brief van Christus (2 Kor. 3:3).

Wanneer ons so biddend, ootmoedig, gehoorsaam die Bybel lees en aan die Woord van God gebonde is, dan is ons ook gebonde aan die God van die Woord. Want wie deur die Heilige Gees aan die Skrifte van Christus verbonde is, die is ook verbonde aan die Christus van die Skrifte.