Bron: Die Kerkblad, 2010. 3 bladsye.

Is Padgee en Uitstap die Beste Raad teen Versoekings?

persoon hardloop🔗

Wat is ’n Versoeking ... en ’n Beproewing?🔗

Onder versoekings verstaan ons die pogings van ons doodsvyande om ons tot sonde te probeer verlei (vgl. HK Sondag 52). Versoeking wil jou daartoe bring om jou eintlike doel op aarde te mis. Dit wil jou verlei om te doen wat teen God se Woord en wil is. Daarteenoor is beproewings dit wat God oor jou lewe beskik om jou daardeur in die geloof te versterk en om die egtheid van jou geloof te toets (1 Pet 1:6-7).

Wie Versoek?🔗

God versoek nie (Jak 1:13, OAV). Satan versoek. Hy doen alles in sy vermoë om die gelowige se verhouding met God skade aan te doen en te probeer verbreek. Hy loop rond soos ’n brullende leeu op soek na iemand om te verslind (1 Pet 5:8). En hy ken die mens se swakhede. En daarop spits hy hom toe. Hy wag net dat jy jou waaksaamheid verslap of gerus word voordat hy met alle mag toeslaan.

Hoe het Jesus Versoekings Hanteer?🔗

God is liefde. Daarom het Jesus, wat Self God is, elke versoeking wat oor sy pad gekom het, uit Iiefde vir God en die mens hanteer. Uit liefde vir God, sy hemelse Vader, het Hy God se wil voorop gestel en sy eie voordeel eenkant geskuif. Uit Iiefde vir sondaarmense was Hy bereid om te sterf en te ly vir die ewige voordeel van sy uitverkore kinders. Daarom ook het Hy die versoekings deur Satan in die woestyn (Matt 4:1-11) hanteer tot eer van God sy Vader, en tot voordeel van uitverkore sondaars. Die Heilige Gees het Jesus destyds die woestyn ingelei om deur Satan versoek te word. Doelbewus het God vir Jesus, die Middelaar tussen God en mens, aan Satan se versoekings blootgestel en dit juis vir ons laat opteken sodat ons kan weet hoe om self versoekings te hanteer.

Toe Satan vir Jesus volgens Matthéüs 4 versoek het, lees ons hoe Hy hom elke keer met ’n antwoord uit die Woord skaakmat stel. Hy antwoord hom só dat dit duidelik is dat Hy God se wil, en daarmee saam God se eer, as maatstaf stel. Nooit het dit om sy eie, aardse voordeel gegaan nie. Hy het nie sy goddelike krag tot sy eie voordeel gebruik deur byvoorbeeld kos te maak toe hy honger was nie. Uiteindelik het Hy Satan verjaag nadat Hy hom kragtig en direk en duidelik uit die Woord geantwoord het en elke versoeking oorwin het. Daarna het Satan Hom tydelik met rus gelaat.

skaakmat

Hoe moet ons dan Versoekings Hanteer?🔗

Bewus daarvan dat Satan ons nie gaan uitlos nie, moet ons nugter en wakker wees (1 Pet 5:8). Dit vra van die gelowige om nooit in die waan te verkeer dat hy nie ’n teiken van Satan is nie. Die gelowige moet voortdurend besef hoe afhanklik hy van die Here se bystand en genade is. Sonder die Here is hy tot niks in staat nie (Joh 15:5). Daarom bly hy geestelik op sy knieë. Hy waak en bid dat hy nie in versoeking kom nie, omdat hy weet dat die vlees swak is ... al is die gees hoe gewillig. Deur die krag van die gebed stry hy en oorwin hy oor die versoekings wat oor sy lewenspad kom. Hierdie stryd teen en oorwinning oor die sonde is alleen moontlik omdat die Here die gelowige daartoe in staat stel (Fil 4:13).

Om staande te kan bly, is dit egter belangrik om Jesus se voorbeeld tydens sy versoeking in die woestyn na te volg. Gewapen met die Woord as die swaard van die Gees (Ef 6:17) moet ons self aanval, maar ook die aanvalle van Satan afweer. Daarmee saam is dit belangrik dat die gelowige toegerus moet wees met die volle wapenrusting van die geloof (Ef 6:10-13) om paraat te wees teen die listige aanslae van Satan.

Dit vereis diepgrondige kennis van die Woord. Die groei in die kennis van die Woord lei weer tot ’n toename in die liefde vir God en die naaste. Dit bring tot begrip en fyn aanvoeling om die dinge te kan onderskei waarop dit werklik aankom (Fil 1:9-10). Daarom maak gelowiges erns daarmee om God se wil volgens sy Woord reg te ken en het hulle die diepe hartsbegeerte om sy wil te soek en na te jaag. Daarmee saam stry hulle ook teen versoekings en oorwin dit deur God se krag.

Hierdie stryd teen versoekings kan nie sonder wysheid aangepak word nie. Wysheid wat begin by die dien van die Here (Spr 9:10). Wysheid hou in dat die gelowige, gewapen met die Woord, in die praktyk van die lewe van elke dag sy geloof lééf. Dit beteken dat hy in die praktyk van die lewe weerstand bied teen die versoekings wat oor sy lewenspad kom. Met die Woord in die hand en in die hart met diepgrondige kennis van die Woord en oorgegewe geloofsvertroue beveg die gelowige die versoekings wat Satan in sy pad probeer plaas.

Wat belangrik is in die hantering van versoekings is dat die gelowige moet besef dat hy nie in eie krag teen versoekings staande kan bly nie. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie (1 Kor 10:12). Die gelowige kan versoekings alleen in biddende afhanklikheid van God se Gees teenstaan en oorwin.

Behoort ons Alle Versoekings Dieselfde te Hanteer?🔗

Moet ons altyd padgee en uitstap wanneer die versoeking oor ons lewenspad kom? Soms wel. Soms is daar nie tyd om te argumenteer of om ander uitkom kans te soek nie. Dink maar aan Josef wat aan huis van Potifar nie toegegee het aan die pogings deur sy eienaar se vrou om hom te verlei nie. Hy het letterlik van haar af weggevlug. Sy het hom nog probeer terughou, en in die proses het ’n stuk van sy klere in haar hand agtergebly (Gen 39). In hierdie geval kon Josef niks anders doen nie. Hier moes hy kies om die sedelose vrou te plesier of om aan die Here gehoorsaam te wees. Padgee en uitstap was hier die regte optrede.

Tog gebeur dit soms dat die gelowige nie mag vlug nie. Soms is versoekings juis geleenthede vir gelowiges om van God en sy genade in Jesus Christus te kan getuig. Daar in die woestyn het Jesus nie bloot sy rug op Satan gedraai nie. Hy het hom uit die Woord geantwoord. So behoort gelowiges midde-in bepaalde versoekings juis hulle andersheid te toon. Toe die dissipels destyds ter wille van hulle geloof vervolg is, was die versoeking groot om uit die lewensgevaar weg te vlug, sonder om van die Here Jesus te getuig. Die versoeking was juis om ter wille van hulle eie veiligheid op te hou om die evangelieboodskap te verkondig. Hulle kon egter nie. Hulle kon nie anders as om van hulle Here te getuig nie. Hulle het ook geweet dat die Here nie sou toelaat dat hulle bo hulle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat hulle dit kan weerstaan (1 Kor 10:13).

wig in hout

Slot🔗

Versoekings waarmee gelowiges gekonfronteer word, is eie aan en deel van ons leefwêreld. Die sondige wêreld probeer om ons deur versoekings los te ruk van ons Rots en Verlosser, Jesus Christus. Sekere versoekings gee aanleiding tot onmin in huisgesinne en in huwelike en in ander verhoudings. Ander versoekings het weer ten doel om die onderlinge verskille in die kerk van die Here te gebruik om wigte tussen medegelowiges in te dryf. Die antwoord op hoe ons al hierdie versoekings moet hanteer, mag nooit wees ten koste van God se eer nie, maar juis ter wille van die eer van God en ’n soeke na die beste voordeel vir God se kerk en koninkryk.

Daarom: Soms is padgee en uitstap die antwoord op versoekings. Maar ... nooit mag gelowiges hulle roeping versaak om te getuig nie. Daarom, aan die ander kant: Soms is aanval met die Woord as die swaard van die Gees die beter antwoord op versoekings. Alleen met wysheid wat van die Here kom, en deur sy bystand, sal God se kind versoekings reg hanteer.