2 bladsye.

Prediking

Bybel op preekstoel

Prediking in die erediens geskied in die raam van die hele erediens en is nie slegs 'n losstaande grootheid of die enigste belangrike element nie. Prediking moet pas in die hele raam van die gesprek tussen die Here en sy volk. Dit bou voort op wat daaraan in die erediens sover voorafgegaan het, en lei heen na dit wat daarop volg. So 'n aksent laat die verbondsmatige van die prediking asook die ontmoetingskarakter van die erediens duideliker na vore kom. So word die prediking ingeskakel in die uitvoerige bediening van God se heil aan sy gemeente.

Die sentrale betekenis van die prediking. Juis waar die prediking gesien word binne die raamwerk van die erediens, moet die sentrale betekenis van die prediking vasgehou word. Dit is die genademiddel by uitnemendheid wat die Here aan sy kerk toevertrou het om sy gemeente mee te voed en andere te bring tot die verlossing in Christus. Nooit mag die besondere van die prediking prysgegee word nie. Agter alles staan God se Woord en agter hierdie Woord staan Hyself wat hierdie Woord deur sy Gees op grond van Christus se offer, in werking stel.

Die onmisbaarheid van die prediking. Sou die prediking in die erediens verval, dan ontbreek 'n wesentlike deel daarvan, en hou dit op om nog 'n erediens te wees. Die prediking het konstituerende krag en betekenis en is onvervangbaar. Egte prediking is 'n werksame woord. Dit sit die proses voort wat Jesus met sy offer op aarde aan die gang gesit het. Ten spyte van al die ander stemme en die teensprake teen die evangelie, beteken die prediking nog steeds die deurbreek van die werksame woord in die harte en lewens van mense vandag. Onder die prediking word die wêreld die "werkterrein van die deurbrekende heerlikheid van God" (E. Lange).

Prediking as verantwoordelike Woordbediening. God se Woord in sy verband en na sy ware bedoeling moet oopgevou word sodat die mens van vandag dit inderdaad sal verstaan. God se eie boodskap, wat Hy destyds gegee het aan bepaalde mense in 'n bepaalde gestalte moet opgevang word en met krag deurgegee word sodat die mense van vandag hierdie boodskap as God se eie Woord aan húlle sal verneem. Deur die bediening van die Woord moet die gemeente kom om vol verwondering te staan voor die eintlike Bron van die Skrif, voor God-drieënig. Dit gaan om die lewende woord van die sprekende God aan sy volk en aan die wêreld — die viva vox evangelii.

Prediking in sy verskeidenheid en volledigheid. Juis in die erediens waar die gesprek tussen, en die ontmoeting van, God en sy volk plaasvind, moet die prediking God se boodskap in al sy fasette, in al sy verskeidenheid, bring (Efesiërs 3:10; 1 Timoteus 4:13). Daarby mag niks teruggehou word nie (Jeremia 1:7; Esegiël 3:10v., 17v., Openbaring 22:18v.). Verder moet die hele evangelie, die hele raad van God, onverkort verkondig word. Op 'n baie effektiewe wyse kan dit in die erediens geskied.

God se Woord moet gebring word by die egte mense in hulle konkrete nood. Prediking mag nooit na die mens wees nie, maar wel vir die mens; dit mag nie aangepas word by die smake en versoeke van die moderne mens nie, maar moet inderdaad die moderne mens in sy konkrete nood aanspreek. Die preek in die erediens beteken "bestaansdeurligting", "bestaansverlossing" en "bestaansontplooïng" (H. Jonker). Die prediking moet God se spreke in Christus so naby die mens bring, dat hulle daarin die ontdekking maak dat hulle voor Homself staan: "Dit is Ek wat met jou spreek!" (Johannes 4:26). In Skrifprediking gaan dit om die sentraalstelling van Christus as die Lam van God wat vir die sonde van die wêreld geslag is. "Dat is de eis, de oproep en wekroep tot het geloof. Kom en zie!" (J. van der Haar).

Prediking moet lei tot 'n antwoord. Soos in die hele erediens waar God se aanspreke die antwoord van die gemeente na vore roep, so geskied dit in 'n heel besondere sin in die prediking: God se aanspreke roep die antwoord, die veelsydige en omvattende reaksie wakker.

'n Regte luister word hoorbaar in die antwoord … dieselfde Gees wat die ore open vir die regte luister, maak ook die mond van die gemeente oop vir die regte antwoord. So is daar ook geen antwoord van die gemeente, geen bede, geen dank, geen smeking, geen aanbidding, geen belydenis en geen aalmoes nie as slegs daar waar die gemeente hom opgeroep weet deur die Woord.J. Schweizer, Zur Ordnung des Gottesdienstes, 1944, 35, 36

God se werk en mensewerk. Geen kerk of prediker of prediking kan die reaksie werk nie. Dit is God se werk deur die Heilige Gees. Maar hierdie Gees werk dit deur die getroue bediening van die Woord. Daarom kan die prediker ook verwag dat so 'n prediking hierdie reaksie sal ontlok. Die prediking word so die medium, die instrument, die middel waardeur Gód die reaksie werk.