Bron: Die Kerkblad, 2006. 2 bladsye.

Tevergeefs - Nie Tevergeefs Nie

Lees Psalm 127 en 1 Korinthiërs 15:14; 57-58 ; Teks: Psalm 127:1a en 1 Korinthiërs 15:58b

bouer

Daar hang iets soos 'n sluier oor Psalm 127. Wie is die digter? Ons kan lees: van Salomo of vir Salomo. Ons weet koning Salomo was 'n bouer, 'n argitek. Hy het die tempel en paleise gebou. Hy het vestingstede gebou wat bewaak, beskerm moes word. Dit lyk dus of Salomo hierdie Psalm gedig het. Ander Skrifverklaarders sê weer: dit moet sy vader Dawid wees.

Wat sê die Psalm van God? Drie dinge, maar ook 'n bietjie vreemd:

  • Die Here bou die huis. Maar hoe?
     
  • Die Here beskerm die stad. Maar op watter manier?
     
  • Die Here gee dit. Maar wat is die "dit"?

Dan die vreemde formulering: As die Here die huis nie bou nie. Wie bou nou eintlik? Daar kan blykbaar op twee maniere gebou en bewaar word. Jy bou alleen of jy bou saam met God. En wanneer jy saam met die Here bou, dan is dit uiteindelik God wat bou, so sê die psalmdigter. Vreemd. En as jy sonder God bou, dan staan daar selfs bo die pragtigste gebou die woord: Tevergeefs. Drie keer hoor ons dit in hierdie Psalm.

Kom ons kyk na die werk wat wag: jou wetenskaplike arbeid in 2006, jou navorsing, jou graadstudie, jou referate, jou preke. As God nie daarby betrek word nie, is alles tevergeefs. Vir tevergeefs word dieselfde woord gebruik wat ons ook teëkom in die tweede tafel van die wet: Jy moet die Naam nie ydel, leeg gebruik nie.

Dit is nie so bemoedigend aan die begin van die akademiese jaar nie. Jy wil vol entoesiasme aan die werk spring. Jy het lus vir jou navorsing, lus vir die studie. En nou is daar die moontlikheid dat alles tevergeefs is.

Jesus wil ons help om agter te kom wat die probleem is. In een van sy gelykenisse wys Hy op twee bouers. Twee huise word opgetrek. Maar een is op sand gebou en die ander een op 'n rots. Aan die buitekant kan jy geen verskil sien nie. Twee pragtige geboue. Maar wat is onsigbaar, onder die grond? Die fondament.

Daar kom 'n storm. Die winde waai, die reën val by strome neer. Die sand spoel onder die huis weg.

Dus: jy kan hier aan die Teologiese Skool as dosent en as student op twee maniere bou: met God of sonder God. Wanneer die Here nie op die een of ander manier by jou bou-aktiwiteit betrokke is nie, dan mag jy nog so besig wees, goeie resultate bereik, hoë punte haal, onderskeidings kry, met as finale beoordeling 'n beoordeling van Bo: Tevergeefs. Waardeloos vir die koninkryk van God. Op sand gebou.

huis op sand

Hoe ontkom ons aan die wurggreep van die Tevergeefs? Ons luister na Paulus. Die apostel Paulus weet ook van die tevergeefs. In sy beroemde hoofstuk oor die opstanding van Christus skrywe hy: “...as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs" (1 Korintiërs 15:14). Waarom sal jy dan nog teologie gaan studeer, homiletiek doseer, studente leer om te preek? Alles is dan tevergeefs. Maar Christus het opgestaan. Glo dit met jou hele hart. Dit maak die lewe sinvol. Dit gee gehalte, inhoud aan jou studie. Dit deurbreek die bose kringloop van die Tevergeefs.

Paulus kom op grond van die opstanding van Christus met 'n drievoudige vermaning. Hy skryf vir die gelowiges: "Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie” (1 Korintiërs 15:58). Dan weet jy dat jou werk, jou inspanning 'n doel het.

Die apostel gee 'n dubbele kwalifikasie van die werk wat gedoen word. Paulus gebruik vir werk 'n woord wat dui op harde, moeitevolle arbeid (Grieks: kopos), die werk van 'n slaaf. Maar tegelyk noem hy daardie inspanning "arbeid in die Here” (Grieks: en kuriooi). In die Here wil sê onder die gesag van Christus wat Here, Heerskappyvoerder is.

Geloofsverbondenheid aan die opgestane Here Jesus gee ons krag selfs by ons harde, moeitevolle arbeid. Daarom bid Paulus ook: "Dat ek Hom mag ken en die krag van sy opstanding" (Filippense 3:10). Hier gaan dit oor die krag, die dunamis van die opgestane Heiland wat as 'n lewensvernuwende krag in die gelowiges geopenbaar word.

Die Here gee. Hy gee krag, moed, visie, vreugde. Jou arbeid hierdie jaar verander op hierdie manier van karakter. Dit bly harde werk, jou gesukkel met die Hebreeuse werkwoord en die Griekse grammatika, jou inspanning om die artikel vir 'n wetenskaplike tydskrif gereed te kry, die werk in die administrasie van die Skool of in die biblioteek. Maar dit is 'n werk in die Here. En daardie werk is nie tevergeefs nie. Deur die geloof ervaar ons in ons arbeid die energie van liefde, blydskap en hoop. Hier is ons by die "dit" wat die Here gee.

Waarin lê die verskil tussen die "As die Here die huis nie bou nie..." en: "As Hy die huis wel bou"? As die Here saam met ons bou, dan kry ons ‘BTW’, toegevoegde waarde. U weet dat waar rowwe materiaal, byvoorbeeld 'n klomp goud, gevorm word en uit daardie materiaal pragtige goue ringe gesmee word, dan word waarde aan die materiaal toegevoeg. Jy moet belasting betaal, BTW, Belasting op Toegevoegde Waarde. Deur ons geloofsverbondenheid aan Jesus Christus word waarde toegevoeg aan al ons arbeid. Toegevoegde waarde deur die Here wat saam bou. Ons werk kry koninkryksperspektief. Die arbeid aan die Teologiese Skool word sinvol. Al moet jy ook vroeg opstaan en laat gaan slaap.