Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Tweevoudige Binding

Lees Romeine 13: 1-7

Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede.

Romeine 13:4

twee toue

Die verhouding tussen kerk en staat — tussen gelowige onderdaan en owerheid — was deur alle eeue heen 'n opspraakwekkende punt van bespreking. Dink maar aan die donker Middeleeue: die stryd om mag tussen pous en keiser het kort-kort opgevlam.

Vandag is die onderwerp nie minder in die spervuur nie. Deur­gaans is daar 'n soeke na suiwer Skriftuurlike optrede van die ge­lowige in die politiek. 'n Verskei­denheid onlangs gepubliseerde artikels in Die Kerkblad getuig daarvan.

Vertrekpunt in die Skrif🔗

Paulus praat in Romeine 13 reguit taal oor die politiek. Sy vertrekpunt: daar is geen mag behalwe van God nie; die wat daar is, is deur God ingestel. God is Koning! En Hy beoefen sy Koningskap deur middel van owerhede. Owerhede is die­naars van God, mense in diens van God, jou ten goede.

Die beheersende gedagte van Romeine 13 is dit: God die Here bind in die politiek onderdaan en ower­heid aan sy Koningskap.

God Bind Onderdane aan Sy Koningskap🔗

Die teks vermeld tweemaal dat die owerheid dienaar van God is. Die­naar: letterlik diaken. Ons ken 'n diaken. Diakens is ampsdraers in die kerk. Die Here roep diakens om in 'n besondere amp te dien. Daar­om is hulle belangrike mense wat gerespekteer moet word.

In dieselfde sin is die owerhede ampsdraers van God. Die owerheid is deur God geroep om oor die land en sy mense te regeer.

Nou sê Paulus: laat elke mens hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is.

Onderwerp beteken: die orde handhaaf. Elke burger moet hom hou aan die mags­orde waaronder hy hom bevind. Want dit is 'n mag, 'n orde, wat deur God ingestel is.

Paulus rig die oproep in besonder aan die kerk in Rome. Gemeentelede van Rome het swaar gekry on­der die Romeinse bewind. Paulus kon self saampraat wat dit betref. En tog: onderwerp jou! Nie ter wille van hierdie of daardie rede nie, maar omdat jy God op die manier dien. Vrees God, deur die owerhede te vrees. Eer God, deur die ower­hede te eer. Want die owerhede is sy ampsdraers, sy diensknegte! God bind onderdane aan sy Koningskap deur hulle op te roep tot onderwer­ping aan die owerhede wat Hy inge­stel het.

Owerhede ook Gebind aan God se Koningskap🔗

In dieselfde mate bind God die owerheid aan sy Koningskap. In vers 6 noem Paulus die owerheid weer eens 'dienaar'. Hierdie keer gebruik hy 'n ander woord, naamlik 'liturg'. In die Ou Testament was die pries­ters liturge. Hulle het die offerdiens aan God gebring. Die klem val op die onderdanige posisie van die ampsdraers voor God. 'n Dienskneg is nie meer as sy heer nie. Aardse konings is nie meer as die hemelse Koning nie.

Daarom, sê die Skrif ook so uit­druklik: wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! Dien die Here met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word nie.Psalm 2:10-12

Konings moet hulle afhanklikheid van en verantwoordelikheid voor God ken!

In lyn hiermee rig Paulus sy op­roep aan Timoteus: bid vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.1 Timoteus 2:2

gebed

Bid, dat die owerhede hulle taak in diens van God kan en sal doen!

Owerheid en Onderdaan in Diens van God🔗

Die Skrif bied in Romeine 13 'n be­langrike grondbeginsel vir die poli­tiek: God is Koning. Een beginsel wat tweevoudig bind. Laat u dan bind, owerhede. En wees gebonde, gelowige volk van God!