Bron: Kompas. 3 bladsye.

Vrug van die Gees - Liefde

hartvormige blaar🔗

Die deug van Liefde🔗

Wanneer Paulus in Galasiërs 5:22 die pragtige vrug van die Gees vir ons teken, begin hy met die deug liefde. Die Heilige Gees wil elkeen van ons met daardie deug sier. Dis die bedoeling dat elke Christen liefde uitstraal. Johannes skryf selfs dat ’n ware Christen uit die liefde geken kan word. In watter mate word ons lewe en onderlinge omgang deur liefde gekenmerk? Hoe dikwels word die liefde nie bedreig en kom daar spanning in die verhoudings nie? In die nabye konteks praat Paulus selfs van ’n ‘mekaar byt en opeet’. Dierlike gedrag binne die kerk van Christus! Hoe kan ’n mens liefde bly uitstraal, ook as jy geen respons van die ander kry nie, of juis ’n negatiewe respons?

Liefde eerste🔗

Waarom noem Paulus die liefde eerste? As ’n mens kyk na die ander deugde wat genoem word, dan sien jy dat daardie deugde eintlik deel van die liefde is.

Woorde soos lankmoedigheid, vriendelikheid en sagmoedigheid is tipies woorde wat pas by die liefde soos dit in 1 Korintiërs 13 en ander dele van die Skrif beskryf word. Die liefde is die wortel waaruit die ander vrugte groei. Die liefde is die belangrikste Christelike deug. Liefde word selfs die vervulling van die wet genoem. Al die ander deugde is so te sê ’n uitwerking van die liefde. Dat liefde voorop staan as die allesomvattende deug, blyk ook uit Galasiërs 5:6 waar Paulus skryf dat in Christus Jesus net die geloof wat deur die liefde werk, enige krag het. Jou geloof werk iets uit in jou lewe. Dit doen dit egter deur die liefde. As ek die volgorde sou moes teken, dan sou ek kon sê: eers is daar die geloof, dan die liefde en daarna die goeie werke of die vrug van die Gees.

’n Bevel🔗

In Matteus 22 vat die Here Jesus die hele wet saam met die woorde:

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Teenoor die gedagte dat jy net jou vriende hoef lief te hê en dat jy jou vyande moet haat, sê Jesus in sy bergrede:

Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.Matteus 5:44

In navolging van hul Heer roep die apostels (veral Johannes) ons herhaaldelik op tot liefde. Liefde is duidelik nie vir ons ’n opsie nie, dis ’n baie duidelike opdrag wat gehoorsaam moet word, selfs al gaan dit teen jou gevoel in, soos om jou vyande lief te hê. Is dit nie vreemd nie? Kan ’n mens op bevel liefhê? Is die liefde nie spontaan, iets wat gewoon opkom of nie opkom nie? Is dit nie ’n saak van my gevoel nie? Hoe kan Jesus en sy apostels dan beveel om lief te hê? Dit hang saam met die betekenis van die woord wat vir liefde gebruik word. Die liefde wat God van my vra, is nie in die eerste plek ’n saak van my gevoel nie.

hart en doringdraad🔗

Wat is liefde🔗

Die probleem is dat baie mense teenwoordig liefde vereenselwig met ’n gevoel van toegeneentheid: ek voel my tot jou aangetrokke. Maar liefde volgens die Bybel is baie meer. Kyk maar na Paulus se lied op die liefde in 1 Korinthiërs 13. Wanneer jy daardie lied lees, ontdek jy dat die liefde nie iets is wat vanself, op ’n heel natuurlike wyse, opkom nie. Nee, dit vereis inspanning, selfverloëning. Die liefde blyk ’n keuse van jou wil te wees, nie afhanklik van gevoelens nie. Dit is waaroor die goddelike liefde gaan. Dit fokus op wat jy doen en sê en nie in die eerste plek op wat jy voel nie. Dis ’n kwessie van jou wil. Jy soek opsetlik die beste vir die ander. Dit is wat die liefde is. Daarom kan jy bly liefhê, ook al kry jy miskien geen liefdevolle respons nie. Daarom kan Christus ons ook beveel om lief te hê. Die Bybelse liefde is in die eerste plek ’n keuse van jou wil.

Dis belangrik om goed te onderskei tussen hierdie liefde en die gevoel van toegeneentheid. Dit kan gebeur dat jy op ’n sekere oomblik min of selfs geen gevoel van geneentheid vir ’n bepaalde persoon het nie. Maar beteken dit dat jy nie langer die welsyn van die persoon kan soek nie? Moenie jou liefde laat afhang van hoe jy voel nie. Laat jou wil, wat die Gees besig is om te vernuwe, jou houding bepaal. Wees vasbeslote om die beste vir hom of haar te soek. Dan het jy lief soos God dit van jou vra. En dikwels sal jy ontdek dat die liefde ook beloon word.

As gevolg van so ’n onbaatsugtige liefde sien ’n mens dikwels dat die gevoel van geneentheid ook groei. Van hierdie liefde sê Johannes dat dit uit God is (1 Johannes 4:7). God is die oorsprong daarvan. Sonder Hom sou jy die liefde nie kon ken en nie kon gee nie. So skryf Johannes in hoofstuk 3:16: "Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het." Eers in dit wat God gedoen het en doen, ontdek jy wat liefde is. Wil jy weet wat liefde ten diepste is, kyk dan na God. Want God is liefde.

God is liefde🔗

Dis veral Johannes wat God se liefde uitvoerig omskryf. Wie ken nie Johannes 3:16 nie? “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” In sy eerste brief omskryf Johannes die liefde soos volg:

Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ’n versoening vir ons sondes.1 Johannes 4:10

Wat kenmerk God se liefde? Ons kan drie dinge noem.

Eerstens, God se liefde hang nie af van ons liefde vir Hom nie. By God was dit gelukkig nie so nie dat Hy gesê het: “Eers as jy My liefhet, sal Ek jou liefhê” of: “eers as jy jou houding en/of gedrag verander, sal Ek jou liefhê”. Onder ons mense is die liefde dikwels afhanklik van die respons van die persoon wat ons liefhet. Gelukkig is God nie so nie. Anders was daar vir ons geen hoop nie.

By God was daar aanvanklik geen enkele wederkerigheid in die liefde nie. God het ons nie halfpad tegemoetgekom nie. Nee, die inisiatief het uitsluitend van God gekom. Hy het besluit om sy liefde te wys vir hulle wat Hom nie liefhet nie en wat Hom nie wil liefhê nie. Hy het ons liefgehad terwyl ons nog sondaars en vyande was (Romeine 5:8,10).

Die tweede kenmerk van God se liefde is dat Hy ons welsyn soek. Ons het die ewige dood verdien. Maar wat doen God? Hy maak geen gedane saak met ons nie. In liefde soek Hy tog ons welsyn, ons lewe en geluk. Hy laat sy Seun ons onbetaalbare skuld vereffen. Hy het werklik alles daarvoor oor om ons te red.

Die derde kenmerk van God se liefde is dat God bereid is om ’n groot offer vir ons te bring. Met nadruk word genoem dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het om ons te red. God was bereid om sy mees dierbare en geliefde Seun vir ons te gee.

kruis

Wat ’n liefde! Wil jy weet wat ware liefde is, dan moet jy inderdaad na God kyk. Christus se offer aan die kruis het dit aan die lig gebring. God is liefde. Ware liefde hang nie af van die liefde van ander nie. Ware liefde soek werklik die welsyn van ander. Ware liefde is bereid om groot offers te bring, dit is selfopofferend.

Liefde as vrug van die Gees🔗

Hoe kan ’n mens in staat wees om op so ’n manier lief te hê, ja, om selfs jou vyande so lief te hê? Hierdie soort liefde kan nooit sommer by ’n sondige mens ontstaan nie. Ons is immers van nature selfsugtige mense. Daarom noem Paulus hierdie buitengewone liefde ook die vrug van die Gees. Net die Gees van God kan dit in ons bewerk. Daarom skryf Johannes ook dat die liefde uit God is en dat elkeen wat liefhet, uit God gebore is en God ken (1 Johannes 4:7).

Hoe kan die liefde in jou lewe groei? Die Gees gebruik daarvoor die evangelie en die Christelike gemeenskap. Hy wys jou aanhoudend op God se ongelooflike liefde vir verlore sondaars soos ek en jy. Vertrou jouself toe aan God wat liefde is. Laat sy liefde jou dryfveer wees. Dan is jou liefde nie afhanklik van jou gevoelens van die oomblik nie, maar dan word die liefde gevoed deur God Self. En dan is jy bereid om groot offers te bring. Jy wil mos, soos God Self, die welsyn van die ander soek. As jy jou deur God se liefde laat lei, dan is dit nie meer moeilik om die liefde te wys nie. Jy het immers sy liefde ontvang om dit deur te gee. Jy doen dit gewillig en met vreugde deur die Gees wat in jou woon.