3 bladsye.

Die Wederkoms van Christus en die Laaste Oordeel

donker lug🔗

Die Plek van die Oordeel in die Prediking🔗

Ons kry soms die indruk dat daar iets skort aan die prediking. Min word gehoor oor die oordeel wat kom. Ons weet die evangelie is ’n blye boodskap. En die terugkeer van ons Here Jesus Christus kan net die hart van die gelowige met vreugde vervul.

Die Bybel vertel vir ons dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus ’n magtige gebeurtenis is. Dit is soos ’n bruidegom wat sy bruid kom haal.

Daar is egter ook ’n keersy. Jesus kom ook terug om te oordeel. Volgens sy getuienis kom Hy in sy heerlikheid saam met die heilige engele. Hy sal op sy heerlike troon gaan sit. Al die nasies sal voor Hom versamel word en dan begin die groot regspraak, die eindoordeel (Matt. 25:31-32).

Hierdie boodskap moet ook in die prediking ’n plek kry. Nie ’n sentrale plek nie – in die sentrum moet die blye boodskap van verlossing en vergewing staan. Die oordeel moet egter ook verkondig word.

In die geloofsbewussyn van die gemeente moet die oordeel van God as regmatig erken word. Dit moet ons aanspoor tot goeie werke, tot ’n lewe van heiliging. Tegelyk moet deur die verkondiging van die gerig die ongelowiges, die hipokriete gewaarsku word. Die komende gerig moet ’n aansporing wees om die toevlug tot God te neem.

Die Eindgerig Voltrek Hom in Verskillende Fases🔗

Aan die einde van die geskiedenis is daar eers ’n drievoudige oordeel. God se oordeel tref in die eerste plek die openbare vyande van sy Koninkryk. Daar is drie gerigte: oor die groot hoer, die valse kerk (Openb. 17 en 18), oor die dier, die antichris (Openb. 19) en oor die duiwel (Openb. 20).

’n Merkwaardige besonderheid hierby is dat daar in die hemel ’n vreugderoep gehoor word wanneer God op aarde hierdie oordele uitvoer. Daar klink ’n magtige Halleluja deur die hemelgewelwe (Openb. 19:1, 3, 4, 6). God se oordeel word in die hemel as juis en regverdig gesien. God word geprys omdat Hy sy vyande oordeel en straf.

Die Laaste Oordeel🔗

In Openbaring 20:11 kry ons ’n beskrywing van die finale oordeel. Hierdie oordeel vind plaas op die laaste dag van die wêreldgeskiedenis. ’n Groot wit troon word sigbaar en iemand wat daarop gaan sit. Die troon is die setel van ’n Koning wat ook Regter is.

Ons aanvaar dat Christus hier die plek wat aan Hom toegewys is, inneem. Ons lees immers in Johannes 5:22 dat die Vader die oordeel aan sy Seun gegee het.

Die dooies staan voor God. Dooies wat staan – hulle is dus opgewek. In breë skare verskyn die mense in die regsaal voor die troon: klein en groot, kinders en volwassenes, bejaardes. Die gerig is allesomvattend. Niemand kan daaraan ontkom nie. Grafte het oopgegaan, die see het hulle wat daarin begrawe was, teruggegee.

Die Twee Boeke🔗

Soos hier op aarde by ’n hofsitting die griffier van die regbank die hofstukke aandra, so word in die laaste, grootste, universele regspraak aan die einde van die tyd ook boeke aangedra. Hulle word geopen. Die oopmaak van boeke by die oordeel is ’n ou, profetiese motief. Ons lees daarvan in Daniel 7:9, 10.

Daar is twee boeke wat in die laaste oordeel geopen gaan word: die eerste boek is vol geskryf met die dade van die mense; die tweede boek is die boek van die lewe. Die eerste boek vertel wat ons gedoen het. Die tweede boek ontvou wat God gedoen het.

twee boeke

Alles wat ons gedink, gesê en gedoen het, goed en sleg, al ons sondes, tekortkomings, ons verkeerde dade is volgens die eerste boek by God bekend en sal in die eindoordeel ter sprake kom. In die tweede boek is ’n goddelike naamlys. Daarin staan die name van almal wat God van ewigheid uitverkies het en wat deur die bloed van die Lam van al hulle sondes gereinig is en die ewige lewe sal ontvang.

Wanneer ons naam geskryf staan in die tweede boek, dan kanselleer dit al ons verkeerde dade in die eerste boek uit. Wie verlore gaan, gaan verlore deur eie skuld, so lees die eerste boek. Wie gered word, word gered deur God se verkiesende liefde en sy groot genade in Christus Jesus, so lees die tweede boek.

Die Erns van die Oordeel🔗

Ons moet die oordeel van God nie onderskat nie. God se gerig en met name die eindgerig wys vir ons hoe verskriklik die sonde is. Sonde moet gestraf word. God is heilig en regverdig. Daar is alleen vryspraak vir ons moontlik deur geloof in Jesus Christus. Buite Christus is God enkel toorn (Calvyn).

Daarom moet die gerig ’n plek in die prediking kry – nie om mense bang te maak nie, maar om hulle te waarsku. God se oordeel is universeel van karakter. Niemand sal daaraan ontkom nie: mense nog engele, die antichris en ook die duiwel nie, konings ewe min as slawe.

Ook die skepping sal die gevolge van God se universele oordeel moet dra. God se gerig bring ’n geweldige ontwrigting. Wanneer die hoogste Regter sy plek op die troon inneem, sal die aangesig van die aarde en die hemel voor Hom wegvlug en daar sal geen plek vir hulle gevind word nie (Openb. 20:11).

Die Troos van die Eindoordeel🔗

Die laaste oordeel is nie alleen om reg te spreek nie, maar ook om reg te verskaf. God se kerk wat in die loop van die geskiedenis soveel moes ly, soveel onreg moes verduur, soveel vervolging moes deurstaan, sal in die laaste oordeel gerehabiliteer word. “God is regverdig: die mense onder wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly; en aan julle lyding en ons s’n sal Hy ’n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in ’n vuurvlam uit die hemel verskyn” – so skrywe die apostel Paulus in 2 Tessalonicense 1:6.

Dit is vir almal wat die Here vrees, ’n groot vertroosting. Daar is baie sake wat hier op aarde onopgelos bly. Daar gebeur in die wêreld soveel onreg wat nie herstel word nie. In die laaste oordeel sal God daarop terugkom. Wat kwaad is, sal op die groot oordeelsdag kwaad genoem word, en wat goed is, hoeseer die mense dit ook bespot het, sal voor Christus se regterstoel goed genoem word.

Ons hoef onsself nie te wreek nie. In die laaste oordeel sal die probleem van kwaad en onreg volledig opgelos word. Wat Abraham reeds in die ou tyd geprofeteer het, sal in die laaste oordeel werklikheid word: “Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?” (Gen. 18:25).

regter

Die wete dat daar ’n eindoordeel is, hoef die gelowige kind van die Here nie angstig te maak nie. Inteendeel, dit kan met blydskap tegemoet gesien word. Soos ons daarvan sing in Psalm 48:5,

Laat Sions berg weerklink van vreug,
Laat Juda’s dogters hul verheug,
Omdat Gods oordeel hul verbly het –
Die oordeel wat sy volk bevry het.