Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 18 Die Pouslike Mis. Deur die Heiligskennis hiervan is die Nagmaal van Christus nie alleen ontheilig nie maar heeltemal vernietig

Dwalings in die Roomse mis het die nagmaal van Christus onder andere op die volgende maniere ontheilig:
• Christus is van sy priesterskap ontneem,
• ‘n Altaar word in die plek van die kruis gestel, en
• Christus se dood word nie in herinnering gebring nie.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 5 Die ou regeringsvorm is heeltemal deur die tirannie van die pousdom vernietig

Ampsdraers moet na behore ondersoek word voor hul kiesbaar gestel word. Verkiesing moet dan deur die kerkvolk gebeur, en nie deur ‘n paar ‘belangrike’ mense of aardse regeerders aangewys word nie. Calvyn ontbloot die wanpraktyke, korrupsie en sedelike verval van die ampsdraers (priesters, monnike, diakens, ens.) in die Roomse kerk.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 15 Om te weet met watter doel Christus deur die Vader gestuur is en wat Hy aan ons gegee het, moet ons in besonder daarop let dat daar in Hom drie ampte is, naamlik ‘n Profetiese, ‘n Koninklike en ‘n Priesterlike amp

Christus is deur die God na die Aarde toe gestuur en gesalf as ‘n profeet, priester en koning. As Ewige Koning van ‘n geestelike koninkryk beloof Hy ons nie aardse voordele nie, maar wel alles wat nodig is vir ons ewige saligheid.  As Priester het hy ons met God versoen deur die offer van sy dood.