Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 19 Die vyf valse sogenoemde sakramente; ‘n verklaring dat die vyf ander sakramente wat tot dusver as sakramente beskou is, nie sakramente is nie, asook ‘n aanduiding van wat hulle werklik is

Hierdie hoofstuk behandel die vyf valse sakramente van die Roomse kerk: vormsel (voorstelling), boetedoening, oliesel (laaste salwing), kerklike ordes en die huwelik.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 4 Hoofstuk 5 Die ou regeringsvorm is heeltemal deur die tirannie van die pousdom vernietig

Ampsdraers moet na behore ondersoek word voor hul kiesbaar gestel word. Verkiesing moet dan deur die kerkvolk gebeur, en nie deur ‘n paar ‘belangrike’ mense of aardse regeerders aangewys word nie. Calvyn ontbloot die wanpraktyke, korrupsie en sedelike verval van die ampsdraers (priesters, monnike, diakens, ens.) in die Roomse kerk.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 20 Gebed wat die belangrikste geloofsoefening is waardeur ons daagliks God se seëninge ontvang

Hierdie lywige hoofstuk handel oor die gebed as die belangrikste, noodsaaklike geloofsoefening waardeur ons daagliks God se seëninge ontvang. Die gelowige moet gereeld bid in heilige eerbied, onselfgenoegsaamheid en nederigheid. Op grond van God se beloftes kan die gelowige altyd reken op gebedsverhoring. Ook al lyk dit nie altyd so nie, weet ons dat God ons altyd gee wat vir ons beswil nodig is en kan ons geduldig daarin volhard.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 16 ‘n Weerlegging van die valse beskuldigings waarmee die pousgesindes poog om hierdie leer gehaat te maak

Die Roomse Kerk beskuldig die Protestante dat hul goeie werke tot niet maak (omdat niks daarmee verdien kan word nie) en gelowiges so aanspoor om te sondig (omdat hulle onverdiende sondevergiffenis verkondig). Hierdie valse aantygings word in die hoofstuk weerlê.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 15 Roem op die verdienste van werke vernietig nie alleen die lof aan God dat Hy aan ons geregtigheid gegee het nie, maar ook die sekerheid oor ons saligheid

Die mens word nie regverdig gemaak deur goeie werke nie. Slegs Christus se verdienste, en nie die mens s’n nie, is genoegsaam vir ons verlossing. Calvyn weerlê die Roomse kerk, Sofiste en Skolastici se verkeerde leer hieromtrent.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 11 Dit is nie geoorloof om aan God ‘n sigbare gedaante te gee nie en oor die algemeen wyk almal wat vir hulleself afgode oprig, van die ware God af

Enige afbeelding van God onteer sy majesteit en word deur Hom verbied. Hoewel God hom self wel partykeer openbaar (bv. in wolke, rook en vlamme, in menslike gestalte of as ‘n duif), gee dit nie die mens die reg om ‘n beeld van God te maak nie. Énige gelykenis van Hom deur énige kunstenaar, word in die Skrif verbied.