Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 23 ‘n Weerlegging van die valse beskuldigings waarmee hierdie leer van die uitverkiesing altyd ten onregte belas is

Uitverkiesing en verwerping is albei die wil van God en kan nie sonder mekaar bestaan nie. In Sy predestinasie kom Sy genade en geregtigheid na vore – dit is ‘n billike oordeel oor sondige mense. Ons mag nie God se wil ondersoek of Hom van partydigheid beskuldig nie; Hy is regverdig – ook teenoor die verworpenes.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 13 Twee aspekte waarop in die vrye regverdigmaking gelet moet word

God alleen is regverdig. Hy maak iemand wat deur die werk van die Heilige Gees in Jesus Christus glo, ook regverdig en deelagtig aan Sy geregtigheid. Alle aspekte van ons saligheid is dus onverdiende genade van God. Iemand wat op eiegeregtigheid roem, verduister God se heerlikheid en maak God se beloftes tot niet.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 12 Om vas en seker van ons onverdiende regverdigmaking oortuig te wees, moet ons ons gedagtes na God se regbank ophef

Wanneer ‘n mens die erns van God se oordeel besef en deur selfondersoek sy eie swakheid gewaar, kan hy nie anders as om ootmoedig en nederig voor God te wees nie. Christus is immers gestuur om sondaars – en nie regverdiges nie! – te verlos. Want voor God, in al sy majesteit en volmaaktheid, is daar nie een mens regverdig nie. Daarom is daar geen plek vir eiewaan, verwaandheid of selftevredenheid nie.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 11 Regverdigmaking deur die Geloof: Vooraf 'n beskrywing van die woord en onderwerp

Hierdie hoofstuk bespreek die geloof en die verhouding daarvan tot regverdigmaking en wedergeboorte. Die volgende word ook aangespreek:
• Osiander se leer van 'wesenlike geregtigheid'
• sondevergifnis
• Christus as ons soenoffer
• goeie werke
• genade
• die wet

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 6 Die lewe van ‘n Christen: Ten eerste, met watter bewyse die Skrif ons daartoe aanspoor

Hierdie hoofstuk handel oor die lewe van ‘n Christen. Die Skrif gee aan die Christen ‘n norm waaraan hy geregtigheid kan meet. In Christus het die Christen ‘n beeld ontvang waarna hy moet streef om gelykvormig te word. ‘n Opregte Christenlewe word nie net deur lippetaal gekenmerk nie, maar ook deur die gesindheid van die hart en ‘n volgehoue strewe na die volmaaktheid van die evangelie.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 16 Hoe Christus Sy amp as Verlosser volbring het om vir ons die Saligheid te verwerf: ‘n Behandeling van Sy dood, Sy opstanding en Sy Hemelvaart

Ons is ellendige mense voor God. Nogtans het Hy ons eerste liefgehad en uit onverdiende genade ons deur die bloed van Sy seun met Homself versoen. Jesus Christus het hom in alles aan ons gelyk gestel.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 11 Die Verskil tussen Ou Testament en Nuwe

Die beloftes van die Ou en die Nuwe Testament is een dieselfde en het dieselfde fondament, naamlik Christus, maar nogtans is daar verskille:

  1. Die Ou Verbond het die beloftes bedek aan die Israeliete geleer, terwyl dit duideliker in die Nuwe Verbond openbaar word.

  2. In die Ou Testament is beelde en seremonies gebruik, maar in die Nuwe Testament word die waarheid in sy volheid deur die bloed van Christus openbaar.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 8 ‘n Verduideliking van die Sedewet

Die sedewet met sy beloftes en dreigemente leer ons wat die ware diens aan God behels en wys ons ons sondigheid aan. Daardeur leer ons volmaakte geregtigheid. Die wet van God reël nie net die uitwendige lewe nie, maar lê beslag op die héle lewe. Christus, as die beste Uitlegger van die wet, het die Fariseërs se verdraaide vertolking daarvan weerlê.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 4 Die wyse waarop God in die mense se hart werk

Satan heers in verworpe mense en verhard hul harte, maar dit is ook deel van God se werkswyse: Hy gebruik die Satan om sy raadsplan te volbring. Die werke van die duiwel openbaar God se geregtigheid asook die Satan en die mens se boosheid.

God buig die mens se wil om by sy voorsienigheid aan te pas. Wanneer die mens die goeie kies, is dit slegs uit God se genade.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 10 Die Skrif stel die ware God uitsluitlik teenoor al die gode van die heidene om elke vorm van bygeloof reg te stel

God word duideliker in die Skrif as in die skepping openbaar. Die skrif verkondig vir ons hoe God, as maker van hemel en aarde, sy skepping regeer en dui ons die eienskappe van God aan, met name sy barmhartigheid, oordeel en geregtigheid.