Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 3 Hoofstuk 2 Geloof: ‘n Beskrywing en verduideliking van die eienskappe daarvan

Opregte geloof word breedvoerig in hierdie hoofstuk bespreek. Dit word deur die Heilige Gees aan ons geskenk en in ons laat groei. Geloof is kennis van God en Christus, benodig die Evangelie, berus op God se beloftes, stry teen versoekings, is gebede om die guns van God, bewapen homself met die Woord van God en oorwin uiteindelik alle probleme.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 5 Die kennis van God blyk uit die skepping van die wêreld en die voortgesette regering daarvan

Die natuur is deur God geskep en is nie self skepper nie. Deurdat God hom duidelik in die skepping openbaar, kan die mens hom glad nie verontskuldig op grond van onkunde nie – hy word gedwing om Hom daarin raak te sien. So is God ook sigbaar in die wetenskappe, kunste en die menslike liggaam.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 4 Die kennis van God word deels uit onkunde, deels uit kwaadwilligheid gesmoor of bederwe

Hoewel kennis van God in alle mense se harte ingegraveer is, word dit uit onkunde of kwaadwilligheid onderdruk. Sommiges verval in bygeloof terwyl ander God doelbewus verloën. Eiesinnige godsdiens is eweneens nie die ware godsdiens volgens die wil van God nie, maar huigelary.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 3 Die kennis van God is van nature in die verstand van die mens ingeplant

Kennis van God is van nature in die mens ingeplant – alle mense weet dat daar 'n God bestaan. Selfs ateïste en afgodsdienaars bewys dat hulle nie sonder ‘n begrip van God is nie.

Die mens se godsdienstige bewussyn verhef hom ook bo die dier.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 2 Die betekenis en doel daarvan om God te ken

Kennis van God is meer as om net te weet dat daar wél 'n God bestaan. Dit is om Hom as Skepper en Verlosser te ken soos die Skrif Hom aan ons openbaar. Hierdie hoofstuk behandel eersgenoemde: Hy is die een wat geskep het en Sy skepping onderhou, bestier, bewaar, regeer en beskerm. Daar is niks waarvan Hy nie die oorsaak is nie. Ons moet alle dinge van Hom verwag, van Hom eerbiedig vra en aan Hom die dank bring.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 1 Kennis van God en kennis van onsself is verwante sake: Die wyse waarop dit met mekaar saamhang

Calvyn begin sy Institusie met die vraag: hoe moet ons teologie beoefen – deur na te dink oor God of deur na te dink oor onsself? Want kennis van God en kennis van die mens hou verband met mekaar.

Ons is dikwels tevrede met onsself, maar as ons eers begin om oor God na te dink, sal dit waarop ons onsself beroem, ons weldra afstoot. Die mens sal nooit sy eie nietigheid besef as hy homself nie met die majesteit van God vergelyk nie.